69 yaşında erkek hastaya, mekanik sarılık nedeniyle ERCP planlanıyor. Gerek duyulduğu takdirde genel anestezi ile açık operasyona geçilebileceği düşünülüyor. 40 yıl önce hastaya askerlik öncesi taramada “kapak hastalığı” olduğu söylenmiş ve askerlikten muaf edilmiş. Yaşı ve risk faktörleri nedeniyle hasta preop olarak size danışılmıştır. Hastanın istirahatte dispnesi ve göğüs ağrısı yok. 2 kat merdiven çıktıktan sonra dinlenme gerektiren nefes darlığı şikayeti mevcut. Hastanın EKG’sinde minimal LV hipertrofisiyle ilgili bulgular mevcut, ritm sinüstür. Yatak başı TTE’de LV EF %40-45, LV duvar kalınları minimal artmış, biküspit aort kapağı, ciddi AY, Asendan aort 53 mm. Bu hasta için önerileriniz nedir?

Cevabı Gör

48 yaşında erkek hasta, 3 ay önce NSTEMI tanısıyla koroner yogun bakımda izlenmiş, LAD proksimal culprit lezyonuna DES implante edilmiştir. Aspirin 100mg, Ticagrelor 2*90mg, metoprolol 50mg 1*1, perindopril 5mg 1*1 rosuvastatin 20mg 1*1 almaktadır.Taburculuğunda hastanın ekokardiyografisinde, sol ventrikül disfonksiyonu izlenmemiş, EF%61 olarak saptanmıştır. Anginası olmayan hasta, üroloji departmanına, erektil disfonksiyon şikayeti ile başvurmuştur. Üroloji tarafından medikasyonunun değerlendirilmesi ve sildenafil kullanımı açısından onay istenmektedir? Önerileriniz ne olur?

Cevabı Gör

60 yaşında kadın hastada, SVH ve nonvalvüler AF nedeniyle varfarin tedavisi altında iken hasta uyumu ve konforu açısından, dabigatran 150mg 2×1 tedavisine geçiliyor. Daha öncesinde varfarin tedavisi altında iken tekrarlayan SVH öyküsü olmayan hastada, dabigatran 150mg 2×1 tedavisi altında iken akut iskemik SVH gelişiyor. Bu durumda yaklaşım ne olmalıdır? Tedaviye asetilsalisilik asit veya klopidogrel mi eklenmeli, yeni oral antikoagülan mı başlanmalı yoksa varfarine geri mi dönülmelidir?

Cevabı Gör

Hipertansiyon, tip 2 DM ve kronik AF öyküsü olan 60 yaşında kadın hasta NSTEMI tanısıyla yatırılmıştır. Kan basıncı 130/80 mmHg, kalp hızı 78/dk olan hastanın böbrek ve karaciğer ile ilişkili laboratuvar tetkikleri normaldir. Hasta perindopril 5 mg, metformin ve rivaroksaban 20 mg kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç ve alkol kullanımı olmayan hastanın major kanama öyküsü bulunmamaktadır. Göğüs ağrısı devam etmekte olup hastaya PKG planlanıyor. Hastaya planlanan işlemin kardiyovasküler riskinin değerlendirilmesi ve tedavi önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

AKS nedeniyle yaklaşık 1 ay önce DES takılmış olan ve tikagrelor tedavisi başlanmış olan 52 yaşında erkek hasta bize efordan bağımsız ciddi nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Hastanın bakılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu ve kapak fonksiyonları normal sınırlarda olup, akciğer grafisi normal olarak saptanmıştır. Nefes darlığının tikagrelor tedavisine bağlı olabileceği düşünülüyor. Tedaviyi kesip başka bir antiplatelet ajan mı verelim? Başka bir antiplatelet ajan vereceksek ne tercih edelim ve ne zaman verelim? Tedaviye devam edip bronkodilatör tedavi mi başlayalım?

Cevabı Gör

Dahiliye yoğun bakım ünitesinde, ürosepsis nedeniyle takip edilen, 75 yaşında erkek hastanın kliniğinde bozulma, tedaviye yanıtsız ateş yükseklikleri mevcuttur. Yatakbaşı yapılan ekokardiyografide ventriküler pil leadi üzerinde triküspit kapak ile etkileşen 22 mm vejetasyon saptanmıştır. Hastaya AV tam blok nedeniyle 1 yıl önce DDDR pacemaker takılmıştır. Hastanın bazal ventriküler hızı pacemaker kapatıldığında 15 atım /dk dır. Hastanın tedavisi için önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör