Üveit öyküsü olan 33 yaşında kadın hastanın 1 kere de abortus öyküsü mevcut. 2. gebeliğinde intrauterin gelişme geriliği ve preklampsi olması üzerine yapılan araştırmada MTFR homozigot saptanıyor. Hasta in vitro fertilizasyon (İVF) ile 3. gebeliğinın 24. haftasında. İntrauterin gelişme geriliği hipertansiyona bağlanıyor. Fondaparinuks kullanan hasta antihipertansif tedavi açısından tarafımıza yönlendırılıyor. Hastanın tansiyon holter ortalaması 130/70 mmHg. Önerileriniz nedir?

Cevabı Gör

Romatizmal kapak hastalığı nedeniyle 15 yıl önce mitral biyoprotez operasyonu olan ve 4 yıl önce biyoprotez disfonksiyonu nedeniyle mekanik kapak takılan 32 yaşında kadın gebelik danışmanlığı için tarafınıza başvuruyor. EKG: AF, EKO: EF:%47, fonksiyonel yapay mitral kapak (11/4 mmHg gradiyent), PAB:45 mmHg olup, 2.5 mg varfarin ile regüle INR düzeyi mevcut. Daha önce 1 kez abortus öyküsü olan hastanın kadın doğum değerlendirilmesinde “in utero seminizasyon” denenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu hasta için gebelik önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

27 yaşında kadın hasta 8 ay önce Akut Anteriyor ME nedeniyle primer PKG’ye alınmış, LAD proksimal yoğun tromboze bölüme, trombüs aspirasyonu sonrası, DES takılmış, LMCA, Cx ve RCA normal saptanmış, tirofiban infüzyonu almış. Hasta klopidogrel 1×75 mg, ASA 1×100 mg, metoprolol 1×50 mg, ramipril 1×2.5 mg ile taburcu ediliyor. 1 hafta sonra döküntü nedeniyle klopidogrel kesilerek tikagrelor 2×90 mg’ye geçiliyor. Şikayeti olmayan hasta, kadın-doğum polikliniğinden 6 haftalık gebelik, kalp açısından değerlendirilmesi amaçlı yönlendirilmiş. Hastanın EKO’sunda LVEF%50, septum hafif hipokinetik. Gebeliği isteyen hastaya, tedavi kararı, takip ve gebelikle ilgili ne gibi öneriler yapalım?

Cevabı Gör

Otuz yaşında 28 haftalık gebe, evde tansiyon yükselmesi üzerine acil servise başvurmuş. Acil serviste bakılan TA değeri 160/90 mmHg olması üzerine hasta kadın doğum servisine yatırılmış. Daha önceden tansiyon kontrolü yapmadığını, gebe olduğunu öğrendikten sonra ara sıra tansiyonuna baktığını ve hep normal ölçtüğünü ifade ediyor. Detaylı tetkikler sonrası hastada HT dışında anormallik saptanmamış ve TA kontrolü için kardiyoloji konsültasyonu istenmiş. Önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör