Soru : Yrd.Doç.Dr. Feyzullah Beşli
Cevap : Yrd.Doç.Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör : Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;
Hastamız kliniğe akut ST yükselmeli ME (STEMI) ile başvurmuş, revaskülarizasyon amacıyla primer PKG uygulanmış ve 1 sene ikili antitrombositer tedavi (İATT) kullanması gereken bir hastadır. Güncel kılavuzlar ışığında primer PKG yapılan hastalarda klopidogrelden ziyade yeni antitrombositer ajanlar (prasugrel veya tikagrelor) kullanılmaktadır. Koroner arter hastalığı olan hastanın CHA2DS2-VASc skoru 1 dir. AF’de oral antikoagülan kullanımı için genel olarak kabul gören görüş yıllık inme riski %1’in üzerinde olan hastalarda oral antikoagülan kullanımının yararının ağır bastığı yönündedir. Bununla beraber AF atağı kısa süren, yakın zamanda akut koroner sendrom ve DES implantasyonu öyküsü olan ve 1 sene boyunca 2’li antiagregan (aspirin + prasugrel/tikagrelor/klopidogrel) kullanımı söz konusu olacak hastada oral antikoagülan tedavi verilmemesi daha gerçekçi olacaktır. Yeni antiplatelet ajanların varfarin veya yeni OAK ile birlikte kullanımını test eden çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle birlikte kullanımını destekleyecek henüz sağlıklı veriler yoktur.

B) Genel öneriler;
Avrupa Kalp Cemiyeti (ESC) CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalarda, OAK kullanımını önermektedir. Bununla beraber hasta 1 skorunu sadece kadın cinsiyetten aldıysa oral antikoagülan tedavi önermemektedir. ACC kılavuzu ise bu konu ile ilgili net bir öneride bulunmamakta ve oral antikoagülan, aspirin veya hiçbir şey kullanmama seçeneklerini klinisyene bırakmaktadır. Bu hasta grubunda hasta tercihi ve kanama riski göz önüne alınarak tedavi kararının verilmesi daha akılcı olacaktır. Hastanın CHA2DS2-VASc skoru ≥ 2 olsaydı OAK kullanımı net klinik fayda nedeniyle zorunlu olacaktı. Böyle bir durumda İATT + OAK tedavi (3 ‘lü tedavi) süresi HAS-BLED kanama skoruna göre belirlenecekti. Uygulanan stent tipinden bağımsız olarak HAS-BLED skoru <3 olan hastalarda 6 ay 3’lü tedavi, HAS-BLED skoru  ≥3 olan hastalarda ise 1 ay 3’lü tedavi önerilecekti.

Yardımcı Editör Notu:
STEMI nedeni ile primer PKG yapılıp DES uygulanmış hasta modern kılavuzlar ışığında 1 yıl boyunca İATT (antitrombositerlerden biri tikagrelor veya prasugrel olacak şekilde ) alacaktır. CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalarda OAK kullanımı yalnızca aspirin kullanımına tercih edilmekle birlikte bu üstünlük skoru  ≥2 olan hastalarda olduğu kadar belirgin değildir. Üstelik bizim hastamız İATT almaktadır. AF’nin de kısa sürede spontan sinüs ritmine dönmesi nedeniyle hastaya İATT tedavi verilmesi yeterli olacaktır.

Editör notu:Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: