Bilinen DM ve KKY tanıları olan 62 yaşında kadın hasta sık dekompanse kalp yetersizliği tanısıyla yatırılmıştır. Yapılan TTE’de LV EF %30, anterior saha akinetik, septum ve apex ağır hipokinetik, inferior bölge hipokinetik, LV çapları 65/45 mm olup anuler dilatasyona ikincil ileri mitral yetersizlik saptanmıştır. Laboratuvarında üre 45 mg/dL, kreatinin 1.4 mg/dL olup diğer tetkikleri normal bulunmuştur. EKG’de sol dal bloğu (LBBB) mevcut (QRS süresi=155 msn) olan hastanın yapılan miyokart perfüzyon sintigrafinde (MPS) anteriyor sahada skar dokusu mevcut olup, iskemik alan izlenmemiştir. Fonksiyonel sınıfı optimal medikal tedaviye rağmen sınıf 3 olan hastaya tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

74 yas erkek hasta, baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvuruyor. GKS 14/15, TA 220/123 mmHg, nabız 87/dk, spO2 96, solunum sayısı 14/dk. Özgeçmişinde mekanik kapak replasmanı, HT, iskemik serebro vasküler olay (SVO) öyküsü mevcut. Varfarin, aspirin ve ACE-I kullanıyor. INR 7,4 olarak ölçülmüş, kraniyal bilgisayarlı tomografide (BT) instraserebral hemoraji mevcut. Hastaya nöroşirurji tarafından operasyon planlanıyor. Antihipertansif tercihimiz ne olmalı? Varfarin dozaşımı icin faktör preparatları mı, taze donmuş plazma mı, K vitamini mi önerirsiniz? Önerilirse oral mı, intravenöz mü verirsiniz? Varfarin ve aspirin yerine ne kullanalım?

Cevabı Gör

Daha önceden rastlantısal olarak AF saptanmış, ve ekokardiyografisinde herhangi bir anormallik olmayan, AF’yi tetikleyecek herhangi bir patolojisi bulunmayan 36 yaşında kadın hasta, septum deviasyonu nedeniyle operasyona hazırlanırken, preoperatif EKG’sinde aritmi saptanması üzerine tarafınıza yönlendirildi. EKG’de AF izlenmesine rağmen, hasta asemptomatik. Hastaya daha önce elektriki kardiyoversiyon yapıldığını ve propafenon başlandığını öğrendiniz. Operasyon öncesinde ve uzun dönem tedavide önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

52 yasinda erkek hasta, kardiyak hastalık öyküsü, DM, HT öyküsü yok. Nazofarenks kanseri nedeniyle kulak burun boğaz tarafindan operasyon planlanıyor. Operasyona başlandığı sırada hastanın kalp hızının dakikada 20’ye kadar düştüğü izleniyor (sinüzal bradikardi) ve operasyona anestezi tarafından son veriliyor. Belgelenmiş EKG’si olmayan hasta postoperatif tarafınızdan değerlendirliyor. Kardiyak troponin negatif, EKG’si normal sinüs ritminde, hasta normotansif, kalp ile ilişkili yakınması yok. Hastaya tekrar operasyon planlanıyor. Hastaya yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

45 yaşında elektif TAH + BSO planlanan, çarpıntı nedeniyle 2 senedir bisoprolol 5 mg kullanan, bilinen KAH hikayesi ve risk faktörleri olmayan hastanın EKG’sinde 1 mm yaygın ST depresyonu olması nedeniyle preoperatif size danışılıyor. Hasta, ara sıra eforla olan, göğüsten başlayıp her iki koluna yayılan, ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısından yakınıyor. Fakat 2 kat merdiveni hiçbir şikayeti olmadan rahat çıkabiliyor. Bu hasta için önerileriniz nedir?

Cevabı Gör