45 yaşında kadın hasta. Bilinen tip 2 DM ve HT tanılarıyla takipli. Metformin 1gr 2×1, perindopril/indapamid 5/1.25 mg 1×1 kullanıyor. Hastanın son 6 aydır efor dispnesi ve çabuk yorulma şikayeti mevcut. Fizik muayenede S1 ve S2 normal. Sol parasternal alanda 3/6 sistolik üfürüm mevcut. Nabız:90/dk düzenli, TA:145/90 mmHg. Dinlemekle her iki akciğer alt zonlarında krepitan ral mevcut. BMI:30 kg/m2. Laboratuar incelemesinde; INR:2.1, BNP:1400 pg/ml, kreatinin:1.3 mg/dl, GFR:45 ml/dk. Efor testi semptom pozitif olan hastada KAG’ de anlamlı darlık yapmayan KAH saptandı. Ekokardiyografik incelemesinde LA geniş (LA volum index >34ml/m2), PAB: 55 mmHg ve E/e’:15 olan hastanın tedavisi için önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

65 yaşında erkek hasta bilinen sigara 45 paket/yıl ve HT öyküsü mevcut. 1 senedir eforla nefes darlığı şikayeti mevcut (NYHA III). Nefes darlığı nedeniyle yapılan EKO’sunda EF:%60, sol ventrikül hipertrofisi ve hafif LA genişlemesi (LA:42mm) dışında özellik yok. Efor testi submaksimal semptom pozitif saptanması üzerine KAG yapılıyor ve normal saptanıyor. Hasta KOAH ön tanısı ile göğüs hastalıkları polkliniğine yönlendiriliyor. Ancak orda yapılan kan gazı, SFT, akciğer grafisi ve yüksek çözünürlüklü BT incelemesi sonucunda akciğer patolojisi saptanmıyor ve nefes darlığının kalp kaynaklı olabileceği söylenerek tekrar kardiyoloji polikliniğine gönderiliyor. Bu hastanın tanısında ek önerileriniz olur mu ?

Cevabı Gör

45 yaşında erkek hasta dilate KMP (EF:%30) tanısı ile takipli. Son bir aydır nefes darlığında artış, efor kapasitesinde azalma (NYHA III), kilo artışı ve bacaklarda-karında şişme şikayetiyle kardiyoloji polkliniğine başvuruyor. Fizik muayenede S1 ve S2 normal. S3 ve mitral odakta 2-3/6 sistolik üfürüm, dinlemekle her iki akciğer alt-orta zonlarında krepitan ral ve ++/++ pretibial ödem saptanıyor (dekompanse KKY). Kan basıncı:120/70 mmHg; EKG: sinüs ritminde, LBBB ve QRS süresi:150 msn ve kalp hızı:80/dk. Laboratuvar incelemesinde BNP:820 pg/ml. Ramipril 10 mg/gün, metoprolol 200 mg/gün, spirinolakton 50 mg/gün ve furosemid 120 mg/gün (oral) kullanan hastanın tedavisi için ek önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

Bilinen DM ve KKY tanıları olan 62 yaşında kadın hasta sık dekompanse KY tanısıyla yatırılmıştır. Yapılan TTE’de LV EF %30, anterior saha akinetik, septum ve apex ağır hipokinetik, inferior bölge hipokinetik, LV çapları 65/45 mm olup annuler dilatasyona ikincil ileri MY saptanmıştır. Laboratuvarında üre 45 mg/dL, kreatinin 1.4 mg/dL olup diğer tetkikleri normal bulunmuştur. EKG’de sol dal bloğu (LBBB) mevcut (QRS süresi=155 msn) mevcuttur, MPS’ de anteriyor sahada skar dokusu mevcut olup, iskemik alan izlenmemiştir. FK optimal medikal tedaviye rağmen sınıf 3 olan hastaya tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör