Anahtar Kelime Sonuç
Kalp Yetersizliği (KKY) 1
Uzun QT 1
Sportif aktivite 1
Kalp içi trombüs 2
Akut koroner sendrom 9
Koroner emboli 1
Litotropsi 1
Geniş QRS’li taşikardisi 1
Psoriasis 1
Akut kolesistit 1
Gebelik 20
Takotsubo kardiyomiyopatisi 1
Künt göğüs travması 1
Ventriküler ekstrasistol 1
Senkop 4
Radyoterapi 1
Atriyal fibrilasyon 8
Karbonmonoksit zehirlenmesi 1
Atrial fibrilasyon 1
İmatinib (antineoplastik ilaç) 1
EKG’de sol dal bloğu 1
Periferik arter hastalığı (PAH) 1
Hipertansiyon 8
Koroner arter anevrizması 1
Fallot tetralojisi 1
Pulmoner hipertansiyon 9
Miyokard infarktüsü 1
No-reflow 1
Perikardiyal efüzyon 1
Dilate kardiyomiyopati 1
Dispne 3
Erken repolarizasyon 1
Flail mitral kapak 1
Koroner stent 1
Kardiyak arrest 1
Triküspit yetersizliği 1
Kardiyak travma 1
Hipertrofik kardiyomiyopati 4
İntrakraniyal hemoraji 1
İskemik SVO 10
Biküspit aort kapak 1
Enfektif endokardit 1
Brugada sendromu 1
Kardiyopulmoner Resüsitasyon 1
Diyabetes Mellitus 1
Spor 2
Süpervarfarin 1
Suisid 2
Asetazolamid 1
Akut Miyokart Enfarktüsü 1
Pre-operatif Değerlendirme 5
Stabil Koroner Arter Hastalığı 1
Koroner Arter By-Pass Cerrahisi 3
Hipotansiyon 1
Mastektomi 1
Kalp Yetmezliği 5
Kapak Replasmanı 1
Aort Darlığı 3
İntrakraniyel kanama 1
Obezite 1
Wolf-Parkinson White 1
Abdominal aort anevrizması 3
Tedavi 8
Amputasyon 1
Karotis endarterektomi 1
Serebrovasküler olay 2
Mitral kapak replasmanı 2
Triküspit yetmezliği 1
Akut miyokart infarktüsü 7
Sorumlu damar 1
Ailesel hiperlipidemi 1
Normal koronerler 1
Akut pankreatit 1
Çoklu lezyon 1
Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu 2
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi 1
Mitral yetmezliği 1
Genetik 1
Tanı 1
Ayırıcı tanı 1
Anemi 3
Peripartum kardiyomiyopati 2
Non-compaction kardiyomiyopati 1
Biyoprotez kapak 1
Mekanik kapak 3
İntrakraniel kanama 2
Cerrahi 2
Akut romatizmal ateş 1
Proflaksi 1
Pulmoner yetmezlik 1
Transkateter aort kapak implantasyonu 1
Paravalvüler kaçak 1
Mitral kapak prolapsusu 1
Endokardit proflaksisi 2
Miyokart enfarktüsü 1
Apikal trombüs 1
Mezenter emboli 1
Sekonder atriyal fibrilasyon 1
Antikoagülasyon 3
Bal tüketimi 1
Tirotoksikoz 1
Elektromiyografi 1
İskemik kardiyomiyopati 1
Ventriküler taşikardi 2
Subakut miyokart infarktüsü 1
Manyetik rezonans görüntüleme 1
Uygunsuz şok 1
Elektrokonvulsif tedavi 1
Kronik tromboembolik 1
Pulmoner veno-okluzif hastalık 1
Eisenmenger sendromu 1
Sağ kalp kateterizasyonu 1
Acil operasyon 1
Kardiyovasküler risk 1
Yan Etki 1
Koroner arter hastalığı 9
Antilipidemik tedavi 1
Efor testi 1
Aritmi 1
D vitamini 1
Antidepresan 1
Psikiyatrik ilaç 1
Diabetes mellitus 1
Egzersiz 1
Antiplatelet tedavi 5
Perkütan koroner girişim 3
Stent trombozu 2
Oral antikoagülasyon 1
Revaskülarizasyon 2
Yeni oral antikoagülan 6
Genel durum bozukluğu 1
Kardiyak troponinler 2
Troponin yüksekliği 3
Kronik böbrek yetmezliği 3
Antihipertansif tedavi 2
Antikoagülan 1
Beta blokör tedavi 1
Karotid darlığı 1
Karotis diseksiyonu 1
SVO 1
Antitrombin tedavi 1
Patent foramen ovale 1
Hidronefroz 1
Koroner revaskülarizasyon 1
Erektil disfonksiyon 1
Gastrointestinal kanama 4
Aspirin 1
Siroz 1
İmmun trombositopenik purpura 1
Miyokart infarktüsü 1
Antrasiklin 1
Kardiyotoksisite 1
Antrasiklin kardiyotoksisitesi 1
Takip 3
Trastuzumab kardiyotoksisitesi 1
Atriyal septal defekt 1
Aorta anevrizması 1
Derin ven trombozu 1
Stabil angina pektoris 1
Supraventriküler taşikardi 2
Kalp pili 1
Hipertrigliseridemi 1
Mitral darlığı 1
Diş çekimi 2
Dental işlem 1
Kateter trombozu 1
Karaciğer transplantasyonu 1
MR görüntüleme 3
Koroner by-pass 1
Analjezik 1
İleri yaş 1
PAGE sendromu 1
Psikotrop ilaçlar 2
Kardiyak yan etki 1
Sentetik kannoboid 1
Fontan operasyonu 1
Enteropati 1
Sigara 1
Oral kontraseptif 1
Variköz ven 1
İntrakardiyak trombüs 1
Pulmoner tromboemboli 1
Acil Servis 1
AKS 1
Amiodaron 2
ASD 2
AV tam blok 1
Bradikardi 2
Bronkoskopi 1
CRT-D 1
Dental girişim 1
Dilate KMP 1
Hipertiroidi 1
Hipertrofik KMP 1
ICD 7
İnfektif endokardit 2
Kalıcı kalp pili 1
Kalp dışı cerrahi 16
KOAH 1
Kolonoskopi 2
Konstriktif perikardit 1
Kontrasepsiyon 1
Löffler endokarditi 1
Malignite 5
MR 1
Oral antikoagülan 1
Pacemaker 3
Perikart efüzyonu 1
Protez kapak 4
Pulmoner emboli 2
Pulmoner hipertansiyon (PHT) 1
QT süresi 1
Renal arter darlığı 1
Renal transplantasyon 1
Sinüzal bradikardi 1
Statin 1
Stent 1
Steroid 1
Tikagrelor 1
Ventriküler ekstra sistol (VES) 1
VSD 1
WPW Sendromu 1
Anahtar Kelime Sonuç