45 yaşında erkek hasta halsizlik, çarpıntı ve ateş basması şikayetiyle acil servise başvuruyor. 5 yıl önce romatizmal mitral kapak hastalığı nedeniyle MVR uygulanmış. Fizik muayenede ateş (39 C), protez mitral kapak sesi dışında özellik yok. Laboratuar incelemesinde lökositoz ve CRP yüksekliği saptanıyor. İnfektif Endokardit (İE) ön tanısı ile yatırılan hastanın kan kültüründe metisilin duyarlı staf. aereus (MSSA) üretiliyor. TTE ve TEE incelemesinde İE lehine bulgu (vegetasyon, abse, fistül, paravalvüler regürjitasyon vs.) saptanmıyor. Bu aşamada İE tanısı kesin midir? Antibiyotik tedavisi başlanmalı mıdır ? Tanı için ek öneriniz olur mu?

Cevabı Gör

Dahiliye yoğun bakım ünitesinde, ürosepsis nedeniyle takip edilen, 75 yaşında erkek hastanın kliniğinde bozulma, tedaviye yanıtsız ateş yükseklikleri mevcuttur. Yatakbaşı yapılan ekokardiyografide ventriküler pil lead’i üzerinde triküspit kapak ile etkileşen 22 mm vejetasyon saptanmıştır. Hastaya AV tam blok nedeniyle 1 yıl önce DDDR PM takılmıştır. Hastanın bazal ventriküler hızı PM kapatıldığında 15 atım /dk dır. Hastanın tedavisi için önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör