Soru: Uz.Dr.Serkan Ünlü
Cevap : Uz.Dr.Serkan Ünlü
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya Özgü Öneriler:
Hasta 3  ay önce NSTEMI tanısı ile takip edilmiş, LAD lezyonuna DES yerleştirilerek, optimal medikasyon altında takibi sağlanmakta iken erektil impotans nedeniyle üroloji kliniğine başvuru yapmıştır. Hastanın ürolojik yakınmalarının koroner hadise sonrasında geliştiği anlaşılmaktadır. Hastanın anginası olup olmadığı dikkatlice sorgulanmalıdır.
Efor tesi yaptırılarak angina varlığı değerlendirilebilir.
Başlıca β-bloker ve tiazid grubu diüretikler olmak üzere koroner arter hastalığında kullanılan ilaçların çoğu erektil impotans yaratabilir.  Mevcut hastanın durumunda öncelikle bu medikasyonları alıp almadığı ve hastanın tedaviyi alma ihtiyacı değerlendirilmelidir. Hastanın kullanmakta olduğu metoprololün yan etkisi nedeniyle ürolojik problemler yaşamış olması muhtemel sebeptir. Hastanın anjinası olmaması sebebiyle β-bloker kullanımı sonlandırılabilir. Aynı zamanda hastanın hipertansiyonu yok ise , ejeksiyon fraksiyonu korunmuş  olduğundan perindopril tedavisi de kesilebilir. β-bloker tedavisinin kesilmesine rağmen şikayetleri devam ederse, hastanın fosfodiesteraz inhibitörlerinden herhangi birini kullanmasına izin verilebilir ancak medikasyonunun takibinde son derece dikkatli olması gerektiği vurgulanmalıdır. Takibi sırasında kendisine reçete edilebilecek nitrat türevi antianginal ilaçları kullanmaması konusunda uyarılmalıdır.
Ayrıca periferik arter hastalığı impotans sebebi olabileceğinden ve mevcut hastada bulunma ihtimali yüksek olduğundan, ilaç kesimi sonrasında hasta tekrar değerlendirilmelidir. Şikayetlerinin geçmemesi durumunda periferal anjiyografi yapılabilir.

B) Genel Öneriler:
NSTEMI hastalarında β-blokerlerin hastane içinde erken dönemde başlanması ve sonrasında kontrendikasyon olmadıkça erken dönemde kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.
Uzun dönem tedavide EF < % 40  olan ve anginası olan hastalar için endikedir.
Koroner arter hastalığında ve angina varlığında β-blokerler etkin ve ilk tercih ilaçlardır, angina varlığında β-bloker kullanılmak isteniyorsa impotans yapma ihtimali daha düşük olan nebivolol seçilebilir. β-bloker ajan yerine Ca kanal blokeri bir ilaç tercih edilebilir.

Yardımcı Editör Notu:
Bu vakada sol ventrikül EF<%40 olsaydı beta bloker kullanımı mortaliteyi azaltacağı için kesilmemeli erektil disfonksiyon fosfodiesteraz inhibitörlerinden biri ile tedavi edilmeliydi. Sildenafil veya başka fosfodiesteraz inhibitörleri başlanan hastalar ölümcül hipotansiyon yapabileceğinden dolayı nitrat içeren ilaçlar kullanmaması açısından bilgilendirilmelidir. Bazı hastalarda erektil disfonksiyonun nedeni ilaçlar değil geçirmiş olduğu hastalık ve kullandığı ilaçların hastada oluşturduğu anksiyetedir. Bu nedenle hastaların psikolog konsültasyonuna yönlendirilmesinde fayda vardır.

Editör Notu:

Böyle bir hastada dikkat edilmesi gereken hususlar;

  1. Özellikle genç yaşta geçirilen AKS sonrası %50’ye kadar varan oranlarda hafif anksiyeteden depresyona kadar değişen psikolojik durum bozuklukları görülebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu konu üzerinde yoğun çalışılmalıdır.
  2. Bu hususta hastaya verilecek güven son derece önemlidir. Bunun için efor testi basit ve güvenilir bir test olarak kullanılabilir. Maksimal düzeyde eforunu tamamlayabilen bir hastaya her türlü eforu yapabileceği telkini korkudan kaynaklanan empotans için etkili bir tedavi olabilir.
  3. Başta beta bloker olmak üzere statinlerde dahil tüm ilaçlar empotans nedeni olabilir. Cevapta yazılanlara ilaveten özellikle statine bağlı olabilecek bir empotansında sorgulanması, neticede LDL düzeyine göre doz ayarlaması veya başka bir statine geçilmesi düşünülebilir. Yeni klinik kulanıma giren antiagreganlarla ilgili yan tesir olarak görülebileceği de akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: