70 yaşında AF ve iskemik SVO nedeniyle Apiksaban 2×5 mg kullanan hasta, acil serviste konuşma bozukluğu nedeniyle nöroloji bölümü tarafından değerlendirilmiş ve beyin diffüzyon MR de iskemik infarkt ile uyumlu alanlar rapor edilmiştir. Hastanın GFR’si 78 ml/dk’dır, ekosunda aort darlığı (kapak alanı 1.2 cm2, ortalama gradient 40 mm Hg), mitral annuler kalsifikasyon, 2/4 mitral yetmezliği rapor edilmiş olup, LVEF %60 hesaplanmıştır. Nöroloji tarafından apiksaban kesilerek, asa 300 mg 1×1 ve 2×0.6 cc enoksaparin başlanmıştır. İdame antiplatelet –antikoagülan tedavi yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

60 yaşında kadın hasta, SVO ve nonvalvüler AF nedeniyle varfarin tedavisi altında iken hasta uyumu ve konforu açısından, dabigatran 150mg 2×1 tedavisine geçiliyor. Daha öncesinde varfarin tedavisi altında iken tekrarlayan SVO öyküsü olmayan hastada, dabigatran 150mg 2×1 tedavisi altında iken akut iskemik SVO gelişiyor. Bu durumda yaklaşım ne olmalıdır? Tedaviye asetilsalisilik asit veya klopidogrel mi eklenmeli, yeni oral antikoagülan mı başlanmalı yoksa varfarine geri mi dönülmelidir?

Cevabı Gör