AAA: Abdominal aort anevrizması (AAA)
ACE: Anjiotensin dönüştürücü enzim
AF: Atriyal fibrilasyon
ACC: Amerikan Kardiyoloji Birliği
AHA: Amerikan Kalp Derneği
AKÖ: Ani kardiyak ölüm
AKS: Akut koroner sendrom
ARB: Anjiotensin reseptör blokörü
ARNI: Anjiotensin reseptörü neprilisin inhibitörü
ARVD: Aritmojenik sağ ventriküler displazi
ASA: Asetil salisilik asit
AD: Aort darlığı
ASD: Atriyal septal defekt
AY: Aort yetmezliği
AVR: Aort kapak replasmanı
AY: Aort yetersizliği
AV: Atriyoventriküler nod
BB: Beta blokör
BNP: B-tip natriüretik peptid
BMS: Çıplak metal stent
BT: Bilgisayarlı tomografi
BPH: Benign prostat hiperplazisi
CABG: Koroner arter bypass cerrahisi
KKB: Kalsiyum kanal blokörü
CK-MB: Kreatinin kinaz – miyokardiyal band izoenzimi
CCS: Kanada Kardiyovasküler Birliği
CPR: Kardiyopulmoner resüsitasyon
CRT-D: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi – defibrilatör
CVP: Santral venöz basınç
Cx: Sirkumfleks arter
DES: İlaç kaplı stent
DM: Diyabetes mellitus
DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin
DSE: Dobutamin stres ekokardiyografi
DVT: Derin ven trombüsü
ECMO: Ekstra korporeal membran oksijenizasyon
EF: Ejeksiyon fraksiyonu
EEG: Elektroenselografi
EKG: Elektrokardiyografi
EPS: Elektrofizyolojik çalışma
ERCP: Endoksopik retrograd kolanjiopankreotografi
ESC: Avrupa Kardiyoloji Derneği
FK: Fonksiyonel kapasite
FM: Fizik muayene
GFR: Glomeruler filtrasyon hızı
GİS: Gastrointestinal sistem
GKS: Glaskow koma skoru
HCT: Hidroklorotiazid
HD: Hemodiyaliz
HİT: Heparin aracılı trombositopeni
HKMP: Hipertrofik kardiyomiyopati
HT: Hipertansiyon
İAS: İnteratrial septum
İCD: İmplante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör
İE: İnfektif endokardit
İATT: İkili anti-trombosit tedavi
İNR: Uluslarası normalizasyon oranı
iPAH: İdiyopatik pulmoner arteryel hipertansiyon
İ.V: İntravenöz
KAG: Koroner angiografi
KAH: Koroner arter hastalığı
KBH: Kronik böbrek hastalığı
KBY: Kronik böbrek yetersizliği
KY: Kalp yetersizliği
KKY: Kronik kalp yetersizliği
KMP: Kardiyomiyopati
KOAH: Kronik obstruktif akciğer hastalığı
KTEPH: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon
LA: Sol atriyum
LBBB: Sol dal bloğu
LDL: Düşük yoğunluklu lipoprotein
LİMA: Sol internal mammarian arter
LMCA: Sol ana koroner arter
LV: Sol ventrikül
LVEDD: Sol ventrikül diyastol sonu çapı
LVESD: Sol ventrikül sistol sonu çapı
LVEF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
LVH: Sol ventrikül hipertrofisi
LVOT: Sol ventrikül çıkım yolu
LAD: Sol ön inen koroner arter
MCA: Orta serebral arter
ME: Miyokart enfarktüsü
MPS: Miyokard perfüzyon sintigrafisi
MRG: Manyetik rezonans görüntüleme
MVP: Mitral kapak prolapsusu
MVR: Mitral kapak replasmanı
MY: Mitral yetersizlik
NEA: Nabızsız elektriksel aktivite
NSTEMI: ST yükselmesiz miyokart enfarktüsü
NYHA: New York Kalp Cemiyeti
OM: Obtus marginal arter
PAB: Pulmoner arter basıncı
PAH: Periferik arter hastalığı
PFO: Patent foramen ovale
PHT: Pulmoner hipertansiyon
PKUB: Pulmoner kapiller uç basıncı
PKG: Perkütan koroner girişim
PM: Pacemaker
PTE: Pulmoner Tromboemboli
PVR: Pulmoner vasküler direnç
RAAS: Renin anjiotensin aldosteron yolağı-sistemi
RCA: Sağ koroner arter
RF: Radyofrekans
RİMA: Sağ internal mammarian arter
RV: Sağ ventrikül
SEK: Spontan eko kontrast
SLE: Sistemik lupus eritematozis
STEMI: ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü
SVO: Serebrovasküler olay
SVR: Sistemik vasküler direnç
SVT: Supraventriküler taşikardi
TA: Tansiyon arteriyel
TAH + BSO: Total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi
TAVİ: Transkateter aort kapağı implantasyonu
TDP: Taze donmuş plazma
TG: Trigliserid
TTE: Transtorasik ekokardiyografi
TEE: Transözefagial ekokardiyografi
TUR: Transüretral rezeksiyon
TY: Triküspit yetersizlik
UFH: Fraksiyone olmayan heparin
USG: Ultrasonografi
VES: Ventriküler ekstrasistol
VF: Ventriküler fibrilasyon
VKA: Vitamin K antangonisti
VSD: Ventriküler septal defekt
VTE: Venöz tromboemboli
V/P: Ventilasyon / perfüzyon
VT: Ventriküler taşikardi
WHO: Dünya Sağlık Örgütü
WPW: Wolf Parkinson White sendromu
YOAK: Yeni oral antikoagülan