Editör: Prof. Dr. Erdem Diker
Soru: Uzm. Dr Nijad Bakhsaliyev
Cevap:Yrd. Doç. Dr Uğur Canpolat
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastaya uygulanacak litotropsi yönetim şeması 2 farklı açıdan ele alınmalıdır; (a) ICD için işlem öncesi, işlem sırasında ve sonrasında alınacak önlemler (b) kalp dışı cerrahi öncesinde dilate KMP kliniğinin değerlendirilmesi. Hastaya uygulanacak işlem kardiyovasküler olay gelişimi açısından düşük risklidir (<%1 risk).

B) Genel öneriler;

a) Kalıcı kalp pili ya da implante edilebilir defibrilatör bulunan bir hastada kalp dışı cerrahi işlem öncesi alınması gerekli tedbirler: Ameliyat öncesi kalp pilinin kontrolünün yapılarak gerekli ölçümlerin (batarya durumu, empedans, eşik değerleri ve pil bağımlılığı gibi) ve daha önceki aritmik epizodların (ventriküler taşikardi, atriyal fibrilasyon gibi) kayıt edilmesi gerekmektedir. Hasta pil bağımlı ise kalp pili modunun “VOO” moduna alınarak ameliyata girmesi sağlanmalıdır. Pil bağımlı değilse, ameliyattan 30 dk önce sadece ICD ayarlarında VT ve VF zonlarının sadece izlem (monitoring) şeklinde ayarlanması, VT ve VF için tedavi uygulama özelliğinin kapatılması gerekmektedir. Ameliyat süresinde hasta hemodinamik olarak ve sürekli monitorize şekilde olası aritmik epizodlar (özellikle ventriküler aritmiler) açısından yakından takip edilmelidir. Günlük cerrahide kullanılan elektrokoter ve elektrokoagülasyonun İEKC üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
b) Dilate kardiyomiyopati tanısı bulunan bir hastada kalp dışı cerrahi işlem öncesi alınması gerekli tedbirler : Hastanın klinik değerlendirilmesinde mevcut fonksiyonel kapasitesi, volüm durumu, konjesyon bulguları ve kullanmakta olduğu ilaçlar gözden geçirilmelidir. Dekompanse KY kliniği bulunan, hipervolemik olan hastalar öncelikli olarak uygun diüretik tedavisi ile kompanze hale getirilmelidir ve daha sonra ameliyata alınmalıdır. Dekompanse olmayan, konjesyon bulguları olmayan, övolemik hastalar düşük riskle litotripsi işlemine alınabilir. İşlem sırasında yüksek hacimli sıvı replasmanından kaçınılması, derin anestezi ile hastanın kan basıncı düşüklüğüne maruz bırakılmaması, yakın hemodinamik monitorizasyon önerilmelidir ve işlemden sonra hasta işlem sırasında ve sonrasında uygulanacak sıvı replasmanı nedeniyle gelişebilecek konjesyon bulguları açısından yakın izlenmelidir ve hipervolemi durumunda diüretik tedavisi başlanmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

ICD implante edilmiş hastalara yapılması planlanan tanısal ve tedavi amaçlı işlemlerin elektromanyetik etkileşim açısından değerlendirilmesi ve böyle bir ihtimal varsa gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Birçok tanımlayıcı çalışma ve olgu sunumları neticesinde elektrokoter kullanımı, radyofrekans ablasyon ve manyetik rezonans görüntülemenin elektromanyetik etkileşim ile ilişkili olabileceği tespit edilmiştir. Radyoterapi ve litotripsinin elektromanyetik etkileşime neden olduğu ve olmadığı yönünde çeşitli gözlemsel çalışmalar mevcuttur. Elektrokonvulsif tedavi ise elektromanyetik etkileşim ile ilişkilendirilememiştir. Litotripsi yapılacak bir hastada elektromanyetik etkileşim riski göz önüne alınarak yukarıda bahsedilen önlemlerin alınması gerekmektedir.
Böbrek taşlarını parçalamak için kullanılan ekstrakorporal şok dalga litotripsi tedavisi kalp pili disfonksiyonuna neden olabilir. Litotripsi cihazı genellikle ventriküler output veya kalp pili ventriküler uyarısı ile uyumlu şekilde senkronize edilir, sabit hızlı ventriküler pacing sağlanır. Eğer litotripsi cihazı atrial uyarılara senkronize edilirse ventriküler output kaybına neden olabilir. Kalp pili VOO, VVI veya DOO moduna ayarlanmalı, litotripsi işleminin uygulanacağı alan kalp pilinden en az 15 cm uzakta olmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: