33 yaşında erkek hasta sentetik kannaboid (bonzai) kullanımı sonrasında sol hemipleji şikayetiyle acile getirilmiştir. Şikayetinin 5. saatinde acilede çekilen krainal MR angiyografide sağ MCA’da tromboze lezyon saptanmıştır. EKG’sinde prekordial derivasyonlarda dinamik değişiklikler olması üzerine bakılan troponin değerleri tedrici olarak yükselmiştir. Akut iskemik SVO ve akut ME birlikteliği olan bu hastada teşhis ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

48 yaşında erkek hasta, 3 ay önce NSTEMI tanısıyla koroner yogun bakımda izlenmiş, LAD proksimal culprit lezyonuna DES implante edilmiştir. Aspirin 100mg, Ticagrelor 2*90mg, metoprolol 50mg 1*1, perindopril 5mg 1*1 rosuvastatin 20mg 1*1 almaktadır.Taburculuğunda hastanın ekokardiyografisinde, sol ventrikül disfonksiyonu izlenmemiş, EF%61 olarak saptanmıştır. Anginası olmayan hasta, üroloji departmanına, erektil disfonksiyon şikayeti ile başvurmuştur. Üroloji tarafından medikasyonunun değerlendirilmesi ve sildenafil kullanımı açısından onay istenmektedir? Önerileriniz ne olur?

Cevabı Gör

Hipertansiyon, tip 2 DM ve kronik AF öyküsü olan 60 yaşında kadın hasta NSTEMI tanısıyla yatırılmıştır. Kan basıncı 130/80 mmHg, kalp hızı 78/dk olan hastanın böbrek ve karaciğer ile ilişkili laboratuvar tetkikleri normaldir. Hasta perindopril 5 mg, metformin ve rivaroksaban 20 mg kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç ve alkol kullanımı olmayan hastanın major kanama öyküsü bulunmamaktadır. Göğüs ağrısı devam etmekte olup hastaya PKG planlanıyor. Hastaya planlanan işlemin kardiyovasküler riskinin değerlendirilmesi ve tedavi önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

AKS nedeniyle yaklaşık 1 ay önce DES takılmış olan ve tikagrelor tedavisi başlanmış olan 52 yaşında erkek hasta bize efordan bağımsız ciddi nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Hastanın bakılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu ve kapak fonksiyonları normal sınırlarda olup, akciğer grafisi normal olarak saptanmıştır. Nefes darlığının tikagrelor tedavisine bağlı olabileceği düşünülüyor. Tedaviyi kesip başka bir antiplatelet ajan mı verelim? Başka bir antiplatelet ajan vereceksek ne tercih edelim ve ne zaman verelim? Tedaviye devam edip bronkodilatör tedavi mi başlayalım?

Cevabı Gör

45 yaşında elektif TAH + BSO planlanan, çarpıntı nedeniyle 2 senedir bisoprolol 5 mg kullanan, bilinen KAH hikayesi ve risk faktörleri olmayan hastanın EKG’sinde 1 mm yaygın ST depresyonu olması nedeniyle preoperatif size danışılıyor. Hasta, ara sıra eforla olan, göğüsten başlayıp her iki koluna yayılan, ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısından yakınıyor. Fakat 2 kat merdiveni hiçbir şikayeti olmadan rahat çıkabiliyor. Bu hasta için önerileriniz nedir?

Cevabı Gör