Soru: Yrd.Doç.Dr. Servet Altay
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Yardımcı Editör: Yrd.Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgün öneriler;
Sentetik kanabinoidler özellikle genç erişkinlerde akut miyokard enfarktüsüne sebep olabilirler aynı zamanda iskemik ve kanayıcı SVH ile de ilişikili  vakalar bildirilmiştir. Sentetik kanabinoidlerin kalp üzerine etkisi genellikle sempatik aktivasyon hakimiyetinde olmakla beraber, uzun dönemde hipotansiyon ve bradikardiye de yola çabilmektedir.  Sentetik kanabinoid kullanımına bağlı miyokard iskemisinin olası nedenleri, eritrositlerin oksijen taşıma kapasitesinde azalma, trombosit agregasyonunda artış, endotel disfonskyinou ve vazokonstriksiyondur.
Sentetik kanabinoid kullananlarda inme ve AKS tedavisinde nöroloji ve kardiyolojinin inme ve
AKS kılavuzlarına göre hareket etmek gerekir.  Nörolojik ve kardiyak problemin önceliğine göre tedavinin yönlendirilmesi uygun olacaktır
Geniş iskemik inme ve kanayıcı inmede oksijen ihtiyacı artışı nedeniyle iskemi, EKG değişikliği ve aritmiler görülebilir. Ancak bundan emin olmak için koroner anjiyografi yapılması uygun olacaktır ve lezyon varlığına göre girişimsel yöntemler ile tedavi edilebilir.
SVH ve ME düşünülen hastada kardiyoembolik SVH’da olabileceği düşünülerek transtorasik ekokardiyografi yapılması uygun olacaktır.
MCA’da trombus olması nedeniyle nörolojinin önerisine göre trombolitik tedavi veya trombektomi açısından değerlendirilmesi gerekir. Eğer nörolojik açıdan girişim düşünülüyorsa aynı seansta koroner anjyiografi de yapılabilir. Akut inme tedavisinde de nörolojinin önerilerine göre girişimsel veya medikal tedaviler  yapılabilir.

B) Genel Öneriler;
Sentetik kanabinoid kullanan hastalarda dikkat edilmesi gerek diğer durumlarda bu hastalarda bilinç bulanıklığı, halusilasyonlar, ajitasyon, nöbet, başağrısı, akut böbrek yetersizliği, elektrolit bozuklukları, solunum depresyonu, QT uzaması, taşikardi, bradikardi gelişebilir bunlar için de yakından takip edilmeliler.
Özellikle genç hastalarda cannabinoid kullanımı akla gelmeli, ne yazık ki hızlı idrar testleriyle sentetik kanabinoid kullanımının teşhisi yapılamamaktadır, bu yüzden muhtemel kullanıcılarda  anamnez alınamasa da etyolojide akılda tutulması gerekir.

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :

Sentetik kannoboid kullanımı son yıllarda toplum sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu hastalarda bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, ajitasyon, nöbet, başağrısı, inme gibi nörolojik sorunlar yanısıra bradikardi, taşikardi, QT uzması, akut miyokard enfarktüsü gibi kardiyolojik sorunlarda görülebilir. Hastamızda akut inme ve akut koroner sendromun bir arada görüldüğü nadir olgulardan birisidir.
Günümüzdeki kılavuzlara bakıldığında akut iskemik inme ile semptomların başlangıcından itibaren ilk 4.5 saatte başvuran hastalarda iv rtPA verilebilir. Hastamız 5. saatinde başvurması nedeniyle iv trombolitik tedavi şansını kaybetmiştir. Semptomların başlangıcından itibaren ilk 6 saatin içerisinde olan hastalarda ise mümkünse endovasküler tedavi yöntemleri (intraarterial r-tPA, endovasküler mekanik trombektomi, trombüs aspirasyonu) seçeneği değerlendirilmelidir. Hastamızın akut inme ile beraber akut koroner sendrom kliniğide bulunmaktadır. Geniş bir alanda enfrakt geçirmekte olduğu için öncelikle akut inmeye yönelik endovasküler tedavi yöntemi uygulanmalıdır. İşlemden sonra koroner girişimin zamanlamasına intraarterial trombolitik tedavi alıp almaması, enfarkt alanın yaygınlığı, perienfarkt hemoroji riski, antiplatelet ve antikoagülan tedaviyi ne kadar süre sonra alabileceği gibi faktörler gözden geçirildikten sonra karar verilmelidir. Sentetik kannoboid kullanımı öyküsü olan bu hastada akut koroner sendromun koroner vazospazma bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: