Editör: Prof.Dr.Necla Özer
Soru:
Doç.Dr. Servet Altay
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Sentetik kannabinoidler özellikle genç erişkinlerde akut ME’ye sebep olabilirler, aynı zamanda iskemik ve hemorajik SVO ile de ilişkili  vakalar bildirilmiştir. Sentetik kannabinoidlerin kalp üzerine etkisi genellikle sempatik aktivasyon artışı nedeniyledir, fakat uzun dönemde hipotansiyon ve bradikardiye de yola açabilmektedir.  Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı miyokard iskemisinin olası nedenleri, eritrositlerin oksijen taşıma kapasitesinde azalma, trombosit agregasyonunda artış, endotel disfonksiyonu ve vazokonstriksiyondur. Sentetik kannabinoid kullananlarda inme ve AKS tedavisinde nöroloji ve kardiyolojinin kılavuzlarına göre hareket etmek gerekir.  Nörolojik ve kardiyak problemin önceliğine göre tedavinin yönlendirilmesi uygun olacaktır. Geniş iskemik inme ve hemorajik inmede oksijen ihtiyacı artışı nedeniyle iskemi, EKG değişikliği ve aritmiler görülebilir. Ancak bundan emin olmak için tanısal KAG yapılması uygun olacaktır ve lezyon varlığına göre girişimsel yöntemler ile tedavi edilebilir. SVO ve ME düşünülen hastada kardiyoembolik SVO’da olabileceği düşünülerek EKO yapılması uygun olacaktır. MCA’da trombus olması nedeniyle nörolojinin önerisine göre trombolitik tedavi veya trombektomi açısından değerlendirilmesi gerekir. Eğer nörolojik açıdan girişim düşünülüyorsa aynı seansta KAG yapılabilir. Akut inme tedavisinde nörolojinin önerilerine göre girişimsel veya medikal tedaviler  yapılabilir.

B) Genel Öneriler;

Sentetik kannabinoid kullanan hastalarda dikkat edilmesi gerek diğer durumlar olan; bilinç bulanıklığı, halusilasyonlar, ajitasyon, nöbet, başağrısı, akut böbrek yetersizliği, elektrolit bozuklukları, solunum depresyonu, QT uzaması, taşikardi, bradikardi için de yakın takip gereklidir. Özellikle genç hastalarda bu tür klink tabloda kannabinoid kullanımı akla gelmelidir, fakat ne yazık ki hızlı idrar testleriyle sentetik kannabinoid kullanımının teşhisi yapılamamaktadır.

Yardımcı Editör Notu :

Serebrovasküler olaylar EKG değişikliğine ve troponin yüksekliğine neden olabilmektedirler. Sentetik kannaboidler hem ME’ne hem de iskemik SVO’ya neden olabilmekle birlikte hastanın kliniği ön planda akut iskemik SVO’yu düşündürmektedir. Bu nedenle ön planda iskemik SVO kabul edilip hastanın tedavisi o şekilde düzenlenmeli, bu sırada da ME tanısı doğrulanmalı ya da dışlanmalıdır.

Bölüm Editörü Notu :

Sentetik kannoboid kullanımı son yıllarda toplum sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu hastalarda bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, ajitasyon, nöbet, başağrısı, inme gibi nörolojik sorunlar yanısıra bradikardi, taşikardi, QT uzması, akut ME gibi kardiyolojik sorunlarda görülebilir. Hasta akut inme ve AKS’nin bir arada görüldüğü nadir olgulardan birisidir. Güncel kılavuzlara bakıldığında akut iskemik inme ile semptomların başlangıcından itibaren ilk 4.5 saatte başvuran hastalarda iv rtPA verilebilir. Hastamız 5. saatinde başvurması nedeniyle iv trombolitik tedavi şansını kaybetmiştir. Semptomların başlangıcından itibaren ilk 6 saatin içerisinde olan hastalarda ise mümkünse endovasküler tedavi yöntemleri (intraarterial r-tPA, endovasküler mekanik trombektomi, trombüs aspirasyonu) seçeneği değerlendirilmelidir. Hastamızın akut inme ile beraber AKS kliniği de bulunmaktadır. Geniş bir alanda serebral enfarktüs geçirmekte olduğu için öncelikle akut inmeye yönelik endovasküler tedavi yöntemi uygulanmalıdır. İşlemden sonra koroner girişimin zamanlamasına intraarterial trombolitik tedavi alıp almaması, enfarkt alanın yaygınlığı, perienfarkt hemoroji riski, antiplatelet ve antikoagülan tedaviyi ne kadar süre sonra alabileceği gibi faktörler gözden geçirildikten sonra karar verilmelidir. Sentetik kannoboid kullanımı öyküsü olan bu hastada AKS’nin koroner vazospazma bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: