48 yaşında erkek hasta, 3 ay önce NSTEMI tanısıyla koroner yogun bakımda izlenmiş, LAD proksimal culprit lezyonuna DES implante edilmiştir. Aspirin 100mg, Ticagrelor 2*90mg, metoprolol 50mg 1*1, perindopril 5mg 1*1 rosuvastatin 20mg 1*1 almaktadır.Taburculuğunda hastanın ekokardiyografisinde, sol ventrikül disfonksiyonu izlenmemiş, EF%61 olarak saptanmıştır. Anginası olmayan hasta, üroloji departmanına, erektil disfonksiyon şikayeti ile başvurmuştur. Üroloji tarafından medikasyonunun değerlendirilmesi ve sildenafil kullanımı açısından onay istenmektedir? Önerileriniz ne olur?

Cevabı Gör

AKS nedeniyle yaklaşık 1 ay önce DES takılmış olan ve tikagrelor tedavisi başlanmış olan 52 yaşında erkek hasta bize efordan bağımsız ciddi nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Hastanın bakılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu ve kapak fonksiyonları normal sınırlarda olup, akciğer grafisi normal olarak saptanmıştır. Nefes darlığının tikagrelor tedavisine bağlı olabileceği düşünülüyor. Tedaviyi kesip başka bir antiplatelet ajan mı verelim? Başka bir antiplatelet ajan vereceksek ne tercih edelim ve ne zaman verelim? Tedaviye devam edip bronkodilatör tedavi mi başlayalım?

Cevabı Gör