60 yaşında kadın hastada, SVH ve nonvalvüler AF nedeniyle varfarin tedavisi altında iken hasta uyumu ve konforu açısından, dabigatran 150mg 2×1 tedavisine geçiliyor. Daha öncesinde varfarin tedavisi altında iken tekrarlayan SVH öyküsü olmayan hastada, dabigatran 150mg 2×1 tedavisi altında iken akut iskemik SVH gelişiyor. Bu durumda yaklaşım ne olmalıdır? Tedaviye asetilsalisilik asit veya klopidogrel mi eklenmeli, yeni oral antikoagülan mı başlanmalı yoksa varfarine geri mi dönülmelidir?

Cevabı Gör