Soru: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Recep KURT
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgün öneriler;

Hastamızda ASD kapatılması 3 ay önce uygulanmıştır. Perkütan veya cerrahi olarak kapatılmış ASD hastalarında en az 6 ay süreyle enfektif endokardit profilaksisi gerekmektedir. Bu hastalarda aynı zamanda en az 6 ay süreyle minimum 100 mg aspirin (ASD okluder veya ASD yamanın endotelize olması için) alınması gerekmektedir. Dental işlemlerde kanama riski düşüktür ve lokal kontrol edilebilmektedir. Dolayısıyla bu hastamızda  infektif endokardit için profilaksi verilmelidir ve aspirine devam edilmelidir.
Bu hastamızda infektif endokardit profilaksisi nasıl uygulanmalıdır?
Hastada penisilin allerjisi bulunmuyorsa dental işlemden 1 saat önce 2 gr oral amoksisilin tek doz veya işlemden yarım saat önce 2 gr intravenöz ampisilin tek doz  uygulanarak enfektif endokardit profilaksisi sağlanabilir.
Hastada penisilin allerjisi bulunuyorsa dental işlemden 1 saat önce 600 mg oral veya işlemden yarım saat önce 600 mg intravenöz klindamisin uygulanarak enfektif endokardit profilaksisi sağlanabilir.

B)Genel öneriler ;
Enfektif endokardit için riski yüksek olan ve bakteriyemi riskinin yüksek olduğu işlemlerde enfektif endokardit profilaksisi verilmesi gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  1. Prostetik kalp kapağı, transkateter kapak veya prostetik materyalle kapağı tamir edilmiş hastalar. Prostetik materyalle perkütan veya cerrahi olarak kapatılmış doğumsal kalp hastalığı bulunanlar kapatılma işleminden itibaren 6 ay süreyle, bu hasta grubundan rezidüel şantı bulunanlarda ömür boyu  olmak üzere
  2. Daha önce enfektif endokardit öyküsü olanlar
  3.  Siyanotik  kalp hastalığı bulunanlar (protez materyel kullanılarak cerrahi veya perütan olarak kapatılan vakalarda kapatma tam sağlanmışsa ilk 6 ay, rezidü şant varsa ömür boyu
  4. ACC kılavuzunda kalp transplantasyonu yapılmış ve valvülopati gelişmiş vakalar da infektif enndokardita açısından profilaksi gerektiren durum olarak belirtilmiş.

İntermediate risk bulunan biküspit aortik kapak, mitral kapak prolapsusu ve kalsifik aort darlığında enfektif endokardit profilaksisi önerilmez.
İnfektif endoakdit için hem yüksek riskli hem de intermediate risk bulunan hastaların  ağız-diş ve deri hijyenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hangi prosedürlerde enfektif endokardit profilaksisi gerekmektedir?
Dental prosedürlerde yukarıda bahsedilen kardiyak durumlarda infektif endokardit profilaksisi uygulanmalıdır. Solunum  yolu işlemleri (bronkoskopi, laringoskopi, endotrakeal entübasyon gibi), gastrointestinal ve ürogenital işlemler (gastroskopi, kolonoskopi, sistoskopi, vaginal ve sezeryen ile doğum ve transözofagiyal ekokardiyografi gibi), deri ve yumuşak doku işlemlerinde bakteriyemi riski düşük olduğu için enfeksiyon kanıtı olmadığı sürece  enfektif endokardit profilaksisine gerek yoktur.

Yardımcı Editör Notu:
Eğer örnekte 3 ay önce TAVI işlemi yapılmış hasta olsaydı profilaksi önerileri değişmeyecekti.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok