62 yaşında DM, non-valvüler AF ve stabil KAH tanıları nedeniyle rivoraksaban 20 mg 1×1 ve asa 100 mg 1×1 kullanan hasta acil serviste akut gis kanaması nedeniyle gastroenteroloji bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Hemodinamisi stabil ve hemoglobin değeri 7 gr/dl olan hastaya 2 ünite eritrosit suspansiyonu verilmiş, yapılan üst gastrointestinal endoskopide duedenumda saptanan aktif eroziv bölgeye koterizasyon uygulanmıştır. Rivoraksaban ve asa kesilmiş, hastaya pantoprozol 2×1 verilmiştir. Hastanın 3 gün boyunca hemodinamisi ve hemoglobin düzeyi stabil seyretmiştir. Hesaplanan GFR 68 ml/dk dır. Gastroenteroloji bölümü tarafından idame antikoagülasyon ve antiplatelet tedavisi yönünde danışılan hastanın yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

60 yaşında kadın hasta, SVO ve nonvalvüler AF nedeniyle varfarin tedavisi altında iken hasta uyumu ve konforu açısından, dabigatran 150mg 2×1 tedavisine geçiliyor. Daha öncesinde varfarin tedavisi altında iken tekrarlayan SVO öyküsü olmayan hastada, dabigatran 150mg 2×1 tedavisi altında iken akut iskemik SVO gelişiyor. Bu durumda yaklaşım ne olmalıdır? Tedaviye asetilsalisilik asit veya klopidogrel mi eklenmeli, yeni oral antikoagülan mı başlanmalı yoksa varfarine geri mi dönülmelidir?

Cevabı Gör