Biküspit aort kapak + aort diseksiyonu tanısıyla geçirilmiş Benthall operasyonu öyküsü olan ve varfarin dışında ilaç kullanım öyküsü olmayan 38 yaşında erkek hasta polikliniğe yeni başlayan HT ile başvuruyor. Ailede HT öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde de anlamlı bir bulgu saptanmıyor. ACE inhibitörü ve diüretik kombinasyonu başlanan hastanın kontrol vizitlerinde hipertansif seyretmesi üzerine, kademeli olarak BB ve KKB eklenerek sekonder HT etyolojisini araştırmak üzere tüm batın USG yapılıyor. Solda en kalın yerinde 25 mm ölçülen subkapsuler renal hematom saptanıyor. 1 hafta sonra hastanın KKB ihtiyacı kalmaması üzerine kesiliyor. KKB kesilmesinden 1 hafta sonra ise hasta acile senkop ile başvurduğunda TA:80/60 mmHg, nabız:110/dk ölçülüyor. BB ve diüretik tedavisi kesilerek sadece düşük doz ACE inhibitörü ile takip ediliyor. Batın USG tekrarlandıgında subkapsuler hematomun tamamen rezolüsyona uğradığı görülüp 6 ay sonrasında ise hastanın hiç antihipertansif ihtiyacı kalmıyor. PAGE sendromu olarak adlandırılan bu hastalıkta tanı yaklaşımı ve tedavi alternatifleri için öneriler nelerdir?

Cevabı Gör