Bilinen DM ve KKY tanıları olan 62 yaşında kadın hasta sık dekompanse KY tanısıyla yatırılmıştır. Yapılan TTE’de LV EF %30, anterior saha akinetik, septum ve apex ağır hipokinetik, inferior bölge hipokinetik, LV çapları 65/45 mm olup annuler dilatasyona ikincil ileri MY saptanmıştır. Laboratuvarında üre 45 mg/dL, kreatinin 1.4 mg/dL olup diğer tetkikleri normal bulunmuştur. EKG’de sol dal bloğu (LBBB) mevcut (QRS süresi=155 msn) mevcuttur, MPS’ de anteriyor sahada skar dokusu mevcut olup, iskemik alan izlenmemiştir. FK optimal medikal tedaviye rağmen sınıf 3 olan hastaya tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör