56 yaşında erkek hasta, acil serviste 2. saatinde akut anteriyor ME nedeniyle primer PKG’ye alınmıştır. Acil serviste aspirin 300 mg çiğnetilen hastaya, kateter laboratuarında 180 mg ticagrelor p.o yüklenmiştir. LAD de total darlığa ptca sonrasında gövdedeki thrombus içeriği yoğun lezyona i.v heparin ve tirofiban altında stent uygulanmıştır. Stent sonrası no-reflow izlenen, hemodinamisi stabil ve göğüs ağrısı devam eden hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl olmalıdır? Trombüs aspirasyonu rutin olarak yapılmalımıydı?

Cevabı Gör

Medikal tedaviye rağmen azalmayan 5 saatlik ağrı nedeniyle acilde değerlendirilen 69 yaşında, 20 yıl önce CABGx3(LIMA-LAD, Ao-OM, Ao-RPL) operasyonu geçirmis hasta primer PKG’ ye alınıyor. Ao-OM grefti trombuslu total tikalı, lezyona intrakoroner bolus agrastat uygulanması sonrası DES implante ediliyor. Ao-RPL anastomoz yeri hemen öncesinde%70 ve RPL proksimalde %70 darlığı olan hasta o güne kadar hiç efor anjinası, efor dispnesi yaşamadığını ve ASA 100 mg dışında ilaç kullanmadığını ifade ediyor. Bu hastanın yönetimi nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

57 yaşında bayan hasta 2 gündür olan göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurmuştur. Acil serviste yapılan kardiyak marker takiplerinde yükseklik olduğu ve çekilen EKG’de derin negatif T ve U dalgaları olduğu izlenmiştir. Yapılan EKO’da EF %45 apeks ve komşuluklarının hipokinetik, anevrizmatik olduğu izlenmiştir. Hastaya AKS tanısı ile yapılan koroner anjiografide normal koroner arterler görülmüştür. Bu hastada en olası tanı nedir? Bu aşamadan sonra takip ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

27 yaşında kadın hasta 8 ay önce Akut Anteriyor ME nedeniyle primer PKG’ye alınmış, LAD proksimal yoğun tromboze bölüme, trombüs aspirasyonu sonrası, DES takılmış, LMCA, Cx ve RCA normal saptanmış, tirofiban infüzyonu almış. Hasta klopidogrel 1×75 mg, ASA 1×100 mg, metoprolol 1×50 mg, ramipril 1×2.5 mg ile taburcu ediliyor. 1 hafta sonra döküntü nedeniyle klopidogrel kesilerek tikagrelor 2×90 mg’ye geçiliyor. Şikayeti olmayan hasta, kadın-doğum polikliniğinden 6 haftalık gebelik, kalp açısından değerlendirilmesi amaçlı yönlendirilmiş. Hastanın EKO’sunda LVEF%50, septum hafif hipokinetik. Gebeliği isteyen hastaya, tedavi kararı, takip ve gebelikle ilgili ne gibi öneriler yapalım?

Cevabı Gör

HT, tip 2 DM ve kronik AF öyküsü olan 60 yaşında kadın hasta NSTEMI tanısıyla yatırılmıştır. Kan basıncı 130/80 mmHg, kalp hızı 78/dk olan hastanın böbrek ve karaciğer ile ilişkili laboratuvar tetkikleri normaldir. Hasta perindopril 5 mg, metformin ve rivaroksaban 20 mg kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç ve alkol kullanımı olmayan hastanın major kanama öyküsü bulunmamaktadır. Göğüs ağrısı devam etmekte olup hastaya PKG planlanıyor. İşlemin kardiyovasküler riskinin değerlendirilmesi ve tedavi önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör