Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Dr. Bengisu Keskin
Cevap: Uz. Dr. Ömer Gedikli
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler;
SLE hastalarında genelde 30-100 mg arası yüksek doz steroid tedavisi verilmektedir. Uzun dönem yüksek doz steroid tedavisi alan hastalar AKS sonrası miyokardial rüptür açısından risk altındadırlar. Literatürde, medikal tedaviye ara verilmesi ya da kesilmesi ile miyokardial rüptür arasındaki ilişkiyi değerlendiren randomize çalışmaya rastlanmamakla birlikte miyokardial rüptürün prognozu göz önünde bulundurulduğunda ilacı kesmek ve endokrinoloji önerileri ile birlikte hastayı takip etmek uygun görünmektedir.

B) Genel öneriler;
Verilmesi sakıncalı olmak ile beraber, özellikle 3 haftadan uzun bir zamandır kullanım mevcut ise kesilme sendromu veya psödoromatizma denilen halsizlik, bulantı, iştahsızlık ve hastalık şikayetlerinde artış ile karakterize bir durumu oluşabilir, ayrıca kronik kortikosteroid kullanımına bağlı sekonder sürrenal yetmezlik oluşur ve stres durumunda ilave steroid tedavisi gerektirebilir. 3 haftaya kadar sistemik kortikosteroid kullanan hastalarda, eğer hastalık nüks olasılığı düşükse ilaç aniden kesilebilir. Hastaların büyük çoğunluğunda, 3 haftaya kadar günlük 32 mg metilprednisolon dozlarında kortikosteroid kullanımının hipotalamus-hipofiz-adrenal aksı baskılaması beklenmez. Aşağıdaki hasta gruplarında, tedavi süresi 3 hafta veya daha kısa olsa da ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir:

  • Tekrarlayan sistemik kortikosteroid kürleri uygulanan hastalar (özellikle 3 haftadan uzun sürmüşse),
  • Uzun süreli (aylar veya yıllar) kortikosteroid tedavisini takiben, bir yıl içinde kısa süreli bir kür uygulanması gerekmişse,
  • Ekzojen kortikosteroid tedavisi dışında adrenokortikal yetmezlik riski taşıyan hastalar
  • Günde 32 mg metilprednisolondan daha yüksek dozlarda tedavi gören hastalar

Steroid tedavisi ve miyokardial rüptür ve ölüm ile ilişkili büyük randomize çalışma bulunmamaktadır. Veriler küçük heterojen çalışmalara dayanmaktadır. Yakın tarihli bir meta analizde steroid tedavisi ile miyokardial rüptür ve ölüm arasında zararlı yönde herhangi bir kanıta ulaşılamamış. Kortikosteroidler, dolaşımdaki T hücre etkilerinin baskılanması, T hücre büyüme faktörünün inhibe edilmesi ve göç engelleyici faktörün antagonize edilmesi yoluyla hücre aracılı bağışıklığı bozmaktadır. Bu mekanizma, gecikmiş yara iyileşmesinin ve miyokardial rüptür risk artışının nedeni olarak gösterilmiştir. Bu karmaşık mekanizma büyük olasılıkla zamana, doza ve ayrıca AKS oluşmasında yaygın olarak kullanılan diğer ilaçlarla olan etkileşimlere bağlı olabilir.

Yardımcı Editör Notu:
SLE hastalarında görülen non-bakteriyel endokarditlerde embolize olmuş vejetasyon AKS’ nin bir nedeni olabilir. Bu hasta TTE ile bu açıdan da değerlendirilmelidir

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur