Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Dr. Savaş Özer
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Geçirilmiş ME sonrası subakut dönemde görülen VT, infarktüsü takiben 48 saat-6 hafta arasında izlenir. Bu hastalarda 30.gün ve altıncı aydaki mortalite, VT olmayanlara kıyasla daha yüksek bulunmuştur.VT ile başvuran hastanın, EKG ve EKO’su değerlendirildikten sonra hikayesinde göğüs travması ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır ve hızlıca serum elektrolitleri değerlendirilmelidir. Bundan sonra atılacak ilk adım, stent restenozu ve akut koroner sendromu dışlamak için KAG olmalıdır. Hasta örneğinde,  EKG’de  dinamik değişiklik ya da ST segment değişikliği olup olmadığı değerlendirilmelidir. Hastanın kullandığı ilaçlar gözden geçirilmelidir. Kan tetkiklerinde troponin, sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum değerlendirilmelidir ve KAG planlanmalıdır. Eğer LAD stent restenozu izlenmiş ise, hastaya revaskülarizasyon yapılması gerekir. Henüz ME’nin üzerinden 40 gün geçmediği için, birinci önlem için dahi olsa, ICD implantasyonu önerilmez. Ancak giyilebilir kardiyak defibrilatör kullanımı, bu hastada önerilebilir. Hastaya İATT, BB, ACE inhibitörü veya aldosteron reseptör blokeri başlanmalıdır. Hastada 4-6 hafta sonra TTE ile LVEF değerlendirilmelidir. Bu adımdan sonra, klinik ve ekokardiyografik parametreler göz önünde bulundurularak, ICD implantasyonu açısından hasta değerlendirilmelidir.

B) Genel öneriler;

AKS sonrası stent öyküsü olan hastamızda, öncelikle maksimal antiiskemik tedavinin verilmesi gerekir. Ayrıca anjiyografi ve erken koroner revaskülarizasyon gerektiğini belirtmiştik. Bir diğer önemli nokta da, serum elektrolitlerinin değerlendirilmesi ve hipomagnezemi, hipokalsemi ve hipokalemi durumlarında, eksik olan elektrolitin yerine koyulması tedavisidir. ESC Ventriküler Aritmiler ve Ani Kalp Ölümü Kılavuzuna göre, VT yaşayan ve KAH olan hastalarda AKÖ’yü önleyebilecek en etkin tedavinin ICD implantasyonu olduğu belirtilmiştir. ICD implantasyonu genel olarak AKS’den en az 40 gün sonra (remodelling açısından) önerilmektedir. Ancak, erken (<40 gün ) ICD implantasyonu ya da geçici (<40 gün) giyilebilir kardiyak defibrilatör kullanımı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda önceden olan bir bozulma durumunda, tam olmayan revaskülarizasyon durumlarında ya da AKS’den en az 48 saat sonra ortaya çıkan aritmi durumlarında sınıf 2b endikasyon ile düşünülebilir. Antiaritmik ajanlardan, BB dışındaki tedavilerin mortalite üzerine net bir yararı gösterilmemiştir. Hastanın ICD tedavisini kabul etmemesi durumunda antiaritmik ajanlar düşünülebilir.

Yardımcı Editör Notu:

Akut ME sonrası 40 gün sekonder korunma amacıyla ICD implantasyonu önerilmez. Revaskülarizasyon yapılan hastalarda ise işlem sonrası 6. ayda hasta ICD açısından tekrar değerlendirilmeli (EF, sürekli VT varlığı vs.) ve ona göre ICD implantasyonuna karar verilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur