Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Uz. Dr. Özcan Başaran
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Beytullah Çakal
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

Daha önceden ICD veya PM takılan bir hastada rutin elektrodiyagnostik testlerin zararlı olabileceğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Buna karşın, sinir iletim çalışmalarındaki elektriksel uyarıların teorik olarak cihaz tarafından yanlışlıkla algılanması, cihazda istenmeyen inhibisyon veya uyarıyı tetikleyebileceğine dair endişeler de bulunmaktadır. Genel olarak cihaza yakın stimülasyon, kalp pili olan bir hastada yeterli voltaj oluşturarak pilin inhibisyonuna yol açma riskini arttırabilir. Genel olarak bipolar pace maker veya cihaza uzaklığı 15 cm’nin üzerinde bir mesafede yapılacak EMG güvenli kabul edilmektedir. Repetetif sinir stimülasyonu yapılacak bölge eğer üst kol veya kraniyel sinirlere yönelik ise ICD’si bulunan hastalarda önerilmez.

B) Genel öneriler;

Bipolar sense özelliğine sahip pacemakerı bulunan 10 ve ICD’si bulunan 5 hastanın incelendiği bir çalışmada yüzeysel stimülasyon sonrası cihaz sense’ini etkileyen veya disfonksiyona yol açan bir durum gözlenmemiştir. Bu çalışmada alt abdomen veya unipolar özelliğe sahip ICD hastaları değerlendirilmemiştir. Her ne kadar kalp pili bulunan hastalarda perkütan sinir stimülasyonu çok düşük riskle yapılabilirse de, interskalen sinir stimülasyonunu takiben 39 hastada unipolar pacemakerın tam inhibisyonu bildirilmiştir. Bu nedenle, pacemaker veya ICD varlığında eğer sense’i unipolar veya bipolar olduğu bilinmiyorsa aynı taraflı brakial pleksus stimulasyonu gerekliyse çok dikkatli yapılmalıdır. Üst ekstremitelerde kas içi perkütan stimülasyon düşünülüyorsa işlemin güvenliğine dair net veri bulunmaması sebebiyle dikkatli olunmalıdır. Ön kol veya alt ekstremiteye uygulanacak EMG testinin ICD veya pacemaker varlığında olası zararlı etkisi beklenmez. Proksimal üst ekstremite veya kraniyel sinirlere uygulanacak repetetif sinir stimülasyonu elektrodun mevcut kardiyak cihaza yakın yerleştirilmesinin gerekmesi ve bu hastalarda yeterli güvenli kanıt bulunmaması sebebiyle ICD veya PMvarlığında önerilmez. İğne EMG işleminde elektriksel uyarı verilmediği için PM ile etkileşimi bulunmamaktadır. Genel olarak bipolar PM varlığında EMG işlemi güvenle yapılabilirken, unipolar PM veya ICD varlığında dikkatli olunmalıdır. Repetetiv sinir uyarısı yapılması mutlak gerekliyse ICD varlığında işlem öncesi cihazın kapatılması gerekebilir.

Yardımcı Editör Notu:

EMG işlemi kardiyak cihazlar tarafından kardiyak elektropotansiyel olarak algılanabileceğinden, PM bulunan hastalarda işlem öncesinde, cihazın algılama özelliği kapatılarak uyarım hızının yeterli kardiyak debi sağlayacak şekilde ayarlanması gerekebilir. Şok verebilen cihazlarda, algılama özelliği işlem sırasında kapatılarak, gereksiz şokların önüne geçilebilir. Hastaların işlem boyunca eksternal bir defibrilatörle monitörize edilmesi ve gereklilik halinde bu cihazların kullanımı hasta bazında değerlendirilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: