Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: Dr. Bengisu Keskin
Cevap: Uz. Dr. Lale Dinç Asarcıklı
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta trombofili ve abortus öyküsü nedeniyle antikoagülan profilaksisi almaktadır. Daha önce preeklampsi öyküsü ve intrauterin gelişme geriliği öyküsünün olması sonraki gebeliklerde de rekürrens riski doğurur ve hastada yine intrauterine gelişme geriliği tespit edilmiştir. Gelişme geriliği hipertansiyona bağlanmış olsa da tansiyon holter ortalaması HT tanısı koymak için yeterli yükseklikte değildir. Bu bulgularla hastaya tansiyon tedavisi önerilemez. Hastanın gebeliğindeki intrauterin gelişme geriliği için obstetrisyenin hastayı yeniden değerlendirmesi ve gereğinde tansiyon holterinin tekrarlanması ve hastaya ev tipi TA takibi önerilmelidir.

B) Genel öneriler;

Preeklampsi prematür doğum oranlarında ve fetal ölüm riskinde %35 artışa neden olmaktadır. Preeklampsi öyküsünün olması sonraki gebeliklerinde de rekürrens için artmış risk oluşturmaktadır. Preeklampsinin altta yatan mekanizmalarından biri de plasental yetmezlik olup buna sekonder gelişen maternal HT gözlenebilmektedir. Gebelik hipertansiyonu; ofis kan basıncı ölçümünün SKB ≥140mmHg ve/veya DKB≥90 mmHg olması ya da ambulatuvar kan basıncı izleminde ortalama SKB ≥135mmHg veya DKB ≥85mmHg olması olarak tanımlanmaktadır.

Yardımcı Editör Notu:

Preeklampsi; plasental yetersizliğe bağlı gelişmekte ve maternal-fetal ölümün, intrauterin gelişme geriliğinin önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Hastamızda olduğu gibi trombofili öyküsünün varlığı plasental yetersizlik ve preeklampsi için artmış risk teşkil etmektedir. Kadın doğum uzmanları preeklampsi öyküsü olan gebeleri ASA ile takip etmekle birlikte hastamızda homozigot MTFR mevcuttur. Bu nedenle antikoagülan tedavi endikasyonu vardır (fondaparinuks gibi). Kan basıncı sürekli ≥ 150/95 mmHg olan gebe kadınlarda ve gestasyonel hipertansiyon, subklinik organ hasarı veya semptomların varlığında KB ≥140/90 mmHg olan gebelerde de ilaç tedavisi düşünülebilir. Gebemizde tansiyon holter değerleri bu düzeylerde olmadığı için ilaç tedavisine gerek yoktur ancak preeklampsi öyküsü olan kadınlarda HT riskinin 4 kat arttığı ve preeklampsinin kardiyovasküler hastalıkların erken bir göstergesi olduğu unutulmamalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: