Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

STEMI ile başvuran hastada normal koroner arterler saptanmıştır. Bu durumda diffuz hastalık, ekzantrik plak, aorta-osteal lezyon, yan dal ve lezyon “overlap”’ i, konjenital koroner anomaliler olası koroner nedenlerdir. Pulmoner emboli, akut perikardit, geçici koroner vazospazm (ergonovin testi önerilir) ve Takotsubo KMP, non-koroner nedenler arasında yer almaktadır. Bununla beraber, LV fonksiyonlarını değerlendirmek, iskemi belirteçleri ortaya koymak ve koroner emboliyi (valvular anomali, intrakardiyak trombüs ve infektif endokardit) dışlamak için ayrıntılı ekokardiyografik değerlendirme gerekmektedir. Hiperkoagülabilite ise dışlanması gereken bir diğer durumdur. Son tanı AKS kabul edilmesi durumunda koroner lezyon olsun olmasın hastanın 1 yıl süreyle İATT alması gerekmektedir.

B) Genel öneriler;

STEMI da olağan patyofizyoloji plak rüptürüne bağlı olarak akut gelişen trombüsün koroner akımı kesmesidir. Ancak STEMI ile başvuran %2-3 olguda koroner angiogramda herhangi bir lezyon saptanmamaktadır. Bununla beraber, normal angiogram demeden önce diffuz hastalık, büyük damar vazospazmı, “flush” oklüzyon, damar “foreshortening”i, ekzantrik plak, aorta-osteal lezyon, yan dal osteal lezyon, yan dal ve lezyon “overlap”i, muskuler “bridge” ve konjenital koroner anomali olmadığından emin olunmalıdır. Normal angiogram tamamen aterosklerotik plak yokluğu anlamına da gelmemektedir. Gerekli olgularda IVUS veya hemodinamik çalışma yapılmalıdır. Koroner emboli olası diğer nedenler arasında yer almaktadır. Valvular anomali, apikal trombüs ve infektif endokardit varlığı açısından ekokardiyografik değerlendirme şarttır. Ayırıcı tanıda Takotsubo KMP, pulmoner emboli, aort diseksiyonu ve akut perikardit de yer almalıdır. Koroner vazospazm düşünülen hastalarda ergonovin testi yapılmalıdır. Optimal tedavi etyolojiye yönelik olmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

STEMI ile başvuran ve KAG normal saptanan kadın hastalarda koroner emboli, vazospazm ve Takotsubo kardiyomiyopatisi göz önünde bulundurulması gereken durumlardır. Detaylı bir değerlendirme ve ekokardiyografik inceleme bu hastalarda önemlidir. Vazospazm düşünülen hastalarda uzun etkili nitrat ve kalsiyum kanal blokerleri düşünülebilir. Olay koroner emboli ise, İATT ve ACE-İ tedavisi verilmelidir. Takotsubo KMP ise strese bağlı geçici bir miyokardiyal disfonksiyondur. Yatak istirahati ve takip yeterlidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur