Editör: Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Soru: Dr. Özge Çetinarslan
Cevap: Uz. Dr. Serkan Kahraman
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

Hedef damar revaskülarizasyonu sonrası hastanın devam eden iskemi kanıtı veya hemodinamik olarak instabilite (kardiyojenik şok) durumu mevcut ise aynı seansta diğer damar revaskülarizasyonu da uygulanması önerilmektedir. O döneme kadar ASA dışında medikal tedavi almayan ve stabil ve asemptomatik olan hastada primer PKG sonrası mevcut stabil ve asemptomatik durum devam ediyor ve rezidüel iskemi yok ise revaskülarizasyon sonrası

B) Genel öneriler;

STEMI hastalarında mümkün ise primer PKG ile hedef damar revaskülarizasyonunun acil tedavi olarak uygulanması önerilmektedir. Hedef damar revaskülarizasyonu sonrası eş zamanlı diğer damarların revaskülarizasyonu hastada PKG sonrası hemodinamik instabilite-kardiyojenik şok veya devam eden iskemi kanıtı mevcut ise önerilmektedir. Yeni yapılan çalışmalar ışığında sorumlu olmayan lezyon revaskülarizasyonu PRAMI çalışmasında >50% lezyon varlığında uygulanabilir olsa da çalışmada LMCA veya osteal LAD lezyonları ile geçirilmiş CABG operasyonu olan hastalar dışlanmıştır. DANAMI3-PRIMULTI çalışmasında ise sorumlu olmayan damar revaskülarizasyonu >50% darlıklarda FFR <0.80 ise veya lezyon >90% darlık yaratıyor ise önerilmektedir (her iki çalışma ışığında da bizim hastamızda sorumlu olmayan lezyon için girişim kanıtı bulunmamaktadır). Koroner anjioplasti işlemi sonrası hastalara optimal medikal tedavi düzenlenmeli ve klinik izlem atına alınmalıdırlar. Medikal tedavi altında iskemik semptomlar yoksa, güncel kılavuzlar ışığında stabil, asemptomatik KAH’da optimal medikal tedavi ile revaskülarizasyon stratejileri arasında uzun dönem mortalite farkı izlenmemiş olup iskemi kanıtı veya semptom varlığında revaskülarizasyon endikasyonu bulunmaktadır.

Yardımcı Editör Notu:

Daha önce optimal medikal tedavi dahi almaksızın asemptomatik olan hastada, mevcut bulgular ile girişim endikasyonu yoktur.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur