Editör: Doç. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Serkan Kahraman
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü ve genel öneriler;

Hastaya yapılan EKO incelemesinde izole sekundum tip ASD ve PHT saptanmş olup kateterizasyonda PVR 3.5 WU (PVR: 2.3-4.6) saptanmıştır. Bu aşamada, PVR değeri 2.3-4.6 arasında olduğundan ek inceleme gerekmekte olup EKO incelemesinde defektin hemodinamik anlamlılığına en iyi işaret eden aşırı RV hacim yüklenmesi bulgusuna bakılarak Qp/Qs hesaplaması yapılmalıdır. Defektin tipi ve hasta yaşıda değerlendirilerek kateterizasyon esnasında yapılan incelemelerde elde edilen PVR/SVR oranı önem kazanmaktadır. PVR 2.3-4.6 olan vakalarda PVR <2/3 SVR veya PAB<2/3 sistemik basınç (başlangıçta yada tercihen nitrik oksit başta vasodilator yüklemesi yada hedefli PAH tedavisi ile) olan net sol-sağ şant (Qp/Qs>1,5) hastalarında IIaC kapatma endikasyonu bulunmaktadır. EKO incelemesinde sol ventrikül işlevi de önemli olup, bozuk LV işlevi (sistolik ve diyastolik) varlığında ASD kapatması sonrası pulmoner konjesyon gelişebileceğinden balon okluzyon sonrası hemodinamik ölçüm tekrarlanmalıdır. Hastaya yapılacak TEE incelemesi sekundum tip ASD’ye eşlik eden multipl defekt varlığına, mevcut defektin çapına ve kenar rimlerinin uzunluğuna bakılması perkütan veya cerrahi yolla kapatma açısından yol gösterici olacaktır. Gerilmiş ASD çapının <38mm olması ve aort hariç rimlerin 5mm üzerinde olması perkütan girişim için uygun morfolojik özelliklerdir. Uygunsuz morfoloji ve eşlik eden sinus venozus ve ostium primum tip ASD varlığında cerrahi girişim düşünülmelidir. Erken dönemde ve PHT olmayan hastalarda cerrahi kapatma düşük (%<1) mortalite oranlarına sahip olup; cerrahi ve kateter kapatmayı karşılaştıran çalışmalarda benzer başarı ve mortalite oranları saptanmıştır. Perkütan işlem uygulanan hastalarda düşük morbidite ve hastane kalış oranları mevcuttur.

 

Yardımcı Editör Notu:

PVR nin 2.3-4.6 arasında olduğu hastaların operasyon kararını gerçekleştirirken vazoreaktivite testi kullanılabilir. Vazoreaktif ajanla beraber, PVR/SVR nin  <2/3 olması, PVR’de %20 azalma izlenmesi veya 6 WU altına inmesi durumunda operasyona karar verilebilir. Genel olarak bu hastalar için takip edildikleri merkezler tarafından kişiselleştirilmiş kararlar alınmalıdır. Bu hasta grubunun işlemlere nasıl cevap vereceği ile ilgili elimizde yeteri kadar veri bulunmamaktadır. İleri yaşta ve defektin ancak cerrahi ile kapatılması mümkün hastalarda bu karar alınırken, operasyon riskinin ASD kapatılmasının potansiyel faydası ile kıyaslamasının iyi yapılması gerekir. Hastalarda ASD ye eşlik edebilecek diğer konjenital kardiyak patolojiler araştırılmalı, ayrıntılı ekokardiyografi, TEE, kontrast ekokardiyografi, gerekirse kardiyak MRG yapılmalıdır. LV sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğunda, hastalarda defektin kapatılması sonrası pulmoner konjesyon izlenebilir, bu durum işlem öncesi balon oklüzyon testi ile değerlendirilebilinir.

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: