Editör:  Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Soru: Uz. Dr. Nijat Bakshaliyev
Cevap: Uz. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastada kronik NYHA evre II sistolik KY bulunmaktadır (özgün tanı dilate KMP). Yapılacak operasyon kardiyovasküler açıdan orta risk grubuna girmektedir. Hastaya güncel KY tedavileri verilmiş olduğundan pre-ve post-operatif dönemlerde hipotansiyon, renal yetmezlik bulguları oluşmadıkça kesilmeden devam edilmelidir. ACE inhibitörlerinin ve MRA’ların hipotansiyon ve hiperkalemi yan etkilerine dikkat edilmelidir.

B) Genel öneriler;

Daha önceden vurgulanan kalp-dışı cerrahiye gidecek hastalarda pre-operatif değerlendirmede kullanılan 7 basamaklı algoritma burada da işletilmelidir. Risk tayini, pre-operatif yapılması gereken tetkikler, post-operatif takipte yapılması gerekenler benzerdir.

Yardımcı Editör Notu:

Bu hastanın operasyon öncesi natriüretik peptid düzeyleri (BNP veya NT-proBNP) mutlaka ölçülmeli ve risk düzeyi belirlenmelidir. Hastanın sıvı dengesi iyi takip edilmeli, gerek operasyon sırasında gerek operasyon sonrası volüm yüklenmesi ve konjesyondan kaçınılmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Yakın zaman önce yayımlanan prospektif gözlemsel kohort çalışması olan VISION çalışmasından elde edilen veriler, ACE inhibitörü (ya da ARB) tedavisine operasyondan 24 saat önce ara verilmesinin (kesilmesi değil!) intraoperatif hipotansiyon gelişimi ve bununla ilişkili olumsuz kardiyovasküler olaylara karşı daha iyi olabileceğini göstermiştir. En azından kısa süreli ara vermenin olumsuz olmadığı ortaya konulmuştur. Kılavuzda geçen “devam edilebilir” önerisine zemin oluşturan çalışmaların retrospektif kohort ve küçük prospektif çalışmaların meta-analizi olduğu düşünüldüğünde; mevcut bulgu, çok da zayıf sayılmaz ve hipotansiyona eğilimli hastalarda düşünülebilir.