Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: 
Yrd.Doç.Dr. Feyzullah Beşli
Cevap: Yrd.Doç.Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Gebelik döneminde DVT gelişme riski artmıştır. “The American College of Chest Physicians” kılavuzuna göre gebelik döneminde saptanan DVT’lerin yaklaşık % 50’sinin kalıtımsal trombofili kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Bu trombofililer içerisinde faktör 5 Leiden mutasyonu en sık görülen nedendir. 24.haftasında olan gebe için DVT’ nin akut dönemi ve sonrasında standart heparin veya DMAH verilir. Doğum sonrası OAK ile devam edilebilir. Bu hastalar sonraki hayatında ve olası gebeliklerinde VTE açısından yüksek riskli gruptadır. Bu nedenle hastalara uzun süreli antikoagülan tedavi verilmesi akılcı olacaktır

B) Genel Öneriler;

Gebelik ve postpartum dönem VTE için artmış risk taşımaktadır (tüm gebeliklerin %0.05-0.20 sinde). VTE, DVT ve PTE’yi içermekte ve gebelikle ilişkili önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. VTE için obstetrik risk faktörleri; preeklampsi, dehidratasyon/hiperemezis/ovaryan hiperstimülasyon sendromu, çoğul gebelik veya yardımcı gebelik teknikleri, acil sezeryan, elektif sezeryan, orta kavite veya rotasyonel forseps kullanımı ve peripartum hemorajidir (> 1L veya transfüzyon gerektiren). Gebelik sırasında VTE neden olan trombofili nedenleri; heterozigot (%2-7) ve homozigot (%0.2-0.5) Faktör V Leiden mutasyonu, Protrombin G20210A mutasyonu, antitrombin eksikliği, protein C defekti ve protein S defektidir. DVT için akut dönemde UFH veDMAH kullanılabilir. VTE için kalıcı bir risk faktörü olarak homozigot faktör V Leiden mutasyonu varlığı nedeniyle gebelik sonrası da uzun süreli antikoagülasyon verilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Gebelik sırasında DVT meydana gelen ve risk faktörü olarak faktör V mutasyonu olan hastada amaç UFH veya DMAH tedavisi ile PTE gelişimini engellemek ve doğum sonrası da tekrarlayan VTE gelişimini engellemek için uzun süreli antikoagülan tedavi vermektir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: