Editör: Doç. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Dr. Mert Sarılar
Cevap: Uz. Dr. Mert İlker Hayıroğlu
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastada EF %45 olarak saptanmış ve medikal tedavisi hakkında kısıtlı bilgiye sahibiz. Bu şekilde başvuran hastanın öncelikle medikal tedavisi düzenlenmeli ve medikal tedavi altında şikayetleri takip edilmelidir. Hastanın primipar olması ventriküler aritmi açısından da multipar hastalara göre aritmi riskini azaltmaktadır. Karvedilol veya metoprolol süksinat tedavisi öncelikli olarak başlanmalı ve tolere edebildiği kadar yüksek doza çıkılmalıdır. Literatürde sürekliolmayan VT’si olan hastalar konusunda kısıtlı veri bulunmaktadır fakat her şekilde hasta yakın takip edilmeli ve doğuma kadar tekrarlayan ekokardiyografi yapılmalıdır. Prematür ventriküler kontraksiyonların sürekli VT açısından risk faktörü olup olmadığının bilinmediği unutulmamalıdır. Hastaya artan taşikardi atakları veya pre-senkobal şikayetlerinin olması durumunda takip edildiği merkeze en yakın zamanda başvurması gerektiği anlatılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Peripartum KMP gebeliğin sonunda veya doğum sonrası ilk aylarda sol ventrikül sistolik disfonksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan kalp yetersizliği ile bulgu veren idiyopatik KMP’dir. Sol ventrikül dilate olmayabilir fakat EF neredeyse her zaman <%45’tir. Tanıdan sonra ciddi azalmış sol ventrikül EF (≤%35) tanı sonrasında ventriküler taşiaritmiler için ciddi risk oluşturmaktadır. Peripartum KMP tedavisinde, sistolik kalp yetersizliği tedavisinde rutin olarak kullanılan ACE-I ve ARB’ler kontraendikedir. Bu ilaçlar fötal renal disgenezi ve ölüme yol açtıklarından kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar dışında hastalar sistolik KY olan hastalar ile aynı medikal tedavi ile takip edilmelidir. Medikal tedavinin ana hatlarını digoksin, loop diüretikleri, afterloadu azaltan hidralazin ve nitratlar, beta adrenerjik blokaj yapan karvedilol ve metoprolol süksinat oluşturur. Literatürde az veri olmasına ek olarak, verilen tüm medikal tedavilere rağmen peripartum KMP hastalarında ölümcül ventriküler aritmiler hiç de azımsanmayacak sıklıkta görülmektedir. Yakın tarihli çalışmada, özellikle ejeksiyon fraksiyonu <%35 olan hastalarda giyilebilir ICD nin faydası gösterilmiştir. Sonuç olarak özellikle ejeksiyon fraksiyonu %35’in altında olanlar ve medikal tedavi almayan peripartum KMP’li hastalar daha yüksek risk altındadır.

Yardımcı Editör Notu:

Peripartum KMP gebelik ve lohusalık döneminde ortaya çıkan en sık KY nedenidir. KY’de Sınıf I endikasyonla kullanılan ACE inhibitörleri, ARB’ler, beta blokerler ve Aldastone antagonistleri gebelik döneminde ve emzirme döneminde teratojenik özellikleri ve süte geçiş özelliklerine göre tercih edilmelidir. İlaçlar teratojenite riskine göre A,B,C,D ve X gruplarına ayrılır. RAAS blokerleri teratojenitesi gösterilen ve gebelik kategorisi X ilaçlardır. BB gebelik kategorisi C’dir. ACE inhibitörleri ise emzirme döneminde güvenilirdir. Diüretikler süt miktarını azaltabilirler.

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur