Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru :
 Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Yrd.Doç.Dr. Özge Özden Tok
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya Özgün Öneriler

Stabil KAH olan bu hastada öncelikli olarak HAS-BLED ve CHA2DS2-VASc skoru hesaplanmalıdır. YOAK son dozunun alındığı zamana bakılmaksızın PKG sırasında ilave parenteral antikoagülasyon yapılmalıdır. Çapraz geçiş (crossover) olmaması için rivaroksaban, apiksaban gibi faktör Xa inhibitörü kullananlarda enoksaparin, dabigatran gibi direkt trombin inhibitörü kullananlarda ise bivaluridin en iyi seçenek olacaktır. Stabil KAH olan bir hastaya taburculuk sonrası 4 hafta üçlü tedavi (YOAK+ asetilsalisilik asit 75-100 mg + klopidogrel 75 mg/gün), 4 hafta ile 12 ay arası ikili tedavi (YOAK’a aspirin veya klopidogrel 75 mg/gün eklenmesi), 12 aydan sonra ise ömür boyu YOAK monoterapisi  önerilir. AKS olan AF hastalarında, HAS-BLED 0-2 ise stent tipine bakılmaksızın 6 ay üçlü tedavi (YOAK + asetilsalisilik asit 75-100 mg + klopidogrel 75 mg/gün), sonrasında 12 aya kadar ikili tedavi (YOAK’a aspirin veya klopidogrel 75 mg eklenmesi), 12 aydan sonra ise sadece YOAK tedavisi verilmelidir. HAS-BLED skoru ≥3 olanlarda ise ilk 1 ay üçlü tedavi (YOAK+ asetilsalisilik asit 75-100 mg + klopidogrel 75 mg/gün), 4 hafta ile 12 ay arasında ikili tedavi (YOAK’a aspirin veya klopidogrel 75 mg/gün eklenmesi), sonrasında da ömür boyu YOAK monoterapisi önerilir. Tedaviye proton pompa inhibitörü (PPİ) eklenmelidir. YOAK dozları düşük tutulmalıdır. Bu nedenle dabigatran 110 mg 2×1 tablet şeklinde devam edilmelidir. Hastada hangi damara stent takıldığı belirtilmemiştir. Eğer stent sol ana koroner artere, proksimal sol ön inen artere ya da proksimal bifurkasyon bölgesine takılmış ise ikili tedavi (dabigatrana tercihen klopidogrel 75 mg/gün veya alternatif olarak aspirin 75-100 mg/gün eklenmesi) 1 yıldan uzun süreli devam edilebilir (sınıf IIb).

B) Genel Öneriler :

Klinik pratikte AF hastalarının %80’inin oral antikoagülan (OAK) kullanım endikasyonu vardır. Bu hastaların %30’unda vasküler hastalık eşlik etmekte, OAK kullanan AF hastalarının %20 kadarına PKG gerekmektedir. Yukarıdaki vakada yapılan öneriler yalnızca dabigatran için değil, VKA ve diğer YOAK’lar için de geçerlidir. Hasta AKS ise kanama riskini artırmamak için ön tedavi olarak Gp IIb/IIIa inhibitörü kullanımı engellenmelidir. Radiyal yolun tercih edilmesi, femoral yola göre girişime bağlı kanama ve vasküler komplikasyon riskini azaltan bir yaklaşımdır. ESC miyokardiyal revaskülarizasyon ve NSTEMI kılavuzlarında prasugrel veya tikagrelorun üçlü tedavide kullanımı önerilmemektedir (sınıf III)
Stent tromboz ve rekürren olay riski düşük, kanama riski yüksek hastalarda, başlangıçtaki üçlü tedavi yerine ikili tedavi düşünülebilir (YOAK+klopidogrel

Yardımcı Editör Notu:

Kanama komplikasyonu açısından risk altındaki böyle bir hastada dabigatranın plazma konsantrasyonunu arttırdığı bilinen verapamil yerine başka bir kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker grubundan bir ilaç tercih edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok