Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Öncelikle hastanın diseksiyon açısından aile öyküsü sorgulanmalıdır ve bikuspit aort kapak açısından 1.derece akrabaları taranmalıdır. Hasta değerlendirilirken aort koarktasyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Aort koarktasyonu, sistemik HT, ailede diseksiyon öyküsü, aort çapının yılda 3mm’den fazla artması gibi risk faktörlerinden herhangi biri söz konusu ise hem aort kapağa yönelik hem de aorta yönelik cerrahi düşünülebilir. Risk faktörü yok ise yıllık takip önerilmektedir.

B) Genel öneriler;

Bikuspid aort kapak, genel popülasyonda %1 sıklıkta bulunur. En sık görülen şekli, sol koroner kuspis ile sağ koroner kuspisin füzyonundan oluşan bikuspid aort kapaktır. Gerçek bikuspid kapak oldukça nadirdir. Bu hasta grubunda aort dilatasyonu, normal popülasyona göre oldukça sıktır. Vücut yüzey alanından bağımsız olarak aort çapının 40 mm’den fazla olması ya da aort çapı vücut yüzey alanının 27.5 mm/m2’den fazla olması aort dilatasyonu olarak adlandırılır. En sık görülen bikuspit aort kapak tipinde yani sol koroner kuspis ile sağ koroner kuspisin füzyonundan oluşan bikuspid aort kapakta, genellikte çıkan aort bölümünde dilatasyon görülür ancak aort kökünde dilatasyonda tabloya eşlik edebilir. Marfan sendromundan farklı olarak, aort dilatasyonu daha çok sinus valsalvadan ziyade tubuler aort bölgesindedir. Bikuspit aort hastalarında bir diğer önemli durum ise aort koarktasyonudur. Aort koarktasyonu hastalarının %50-75’inde bikuspit aort saptanmıştır. Aortik dilatasyon ve anevrizma tablosunun yanı sıra, bikuspit aort kapak da diseksiyon için risk faktörüdür. Aort çaplarının yüksek olması (>60mm) ya da aort dilatasyon hızının 3mm/yıl’dan fazla olması, stenotik bikuspit kapak (gradientin fazla olması) veya ileri derecede yetersizlik jeti (atım volümün fazla olması) diseksiyon riskini arttırır. Kronik sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve boyun ağrısı genişlemiş aortanın atipik semptomlarıdır. Tanı genellikle TTE ile konur. Eğer görüntü kalitesi yeterli değil ise kardiyak MR yapılabilir. Bikuspit aort kapağı olup aort çapı 45 mm’den fazla olan ya da aort çapı artış hızı 3mm/yıldan fazla olan hastaya yıllık takip önerilir. Bikuspit aort kapağı olup aort çapı 50 mm’den fazla olan ya da aort çapı artış hızı 3mm/yıldan fazla olan hastaya ise başka tanısal metodlar ile (BT) değerlendirme önerilir. Tedaviye gelinecek olursa, bikuspit aort kapağı olan bir hastanın çıkan aort çapı 55mm’den fazla olursa kesinlikle cerrahi önerilir. Farklı olarak, bikuspit aort kapak ile birlikte aort koarktasyonu, sistemik HT, ailede diseksiyon öyküsü, aort çapının yılda 3mm’den fazla artması gibi risk faktörü olan hastalarda aort çapı 50mm’den fazla ise cerrahi önerilir. Bikuspit aort kapağı olup, kapakta ciddi stenoz ya da yetersizlik nedeniyle kapak cerrahisi düşünülen hastalarda, aort çapı> 45 mm ise, aort cerrahisi önerilir. Bikuspit kapak olsun olmasın, aort yetersizliğinin ileri olması durumunda, hasta semptomatik ise, sol ventrikül EF %50’den az ise, LVEDÇ 70 mm, LVESÇ 50 mm’den fazla ise aort kapak için cerrahi önerilir (aort kapak replasmanı). Ancak orta aort yetersizliği durumunda, hasta başka bir nedenle kardiyak operasyon geçirecek ise aort kapak replasmanı da önerilir.

Yardımcı Editör Notu:

Biküspit aort kapağı ve assendan aort anevrizması olan hastalarda güncel kılavuzlar risk faktörü (sistemik HT, ailede disseksiyon öyküsü, aort koarktasyonu, yıllık >3 mm artış hızı) olmayan hastalarda aort çapı >55 mm ise girişim önermektedir. Eşlik eden orta AY olması nedeniyle operasyon zamanı geldiği zaman Benthall (AVR+aortik greft implantasyonu) operasyonu düşünülmelidir. Ancak hastada risk faktörü olmaması nedeniyle henüz aort anevrizması açısından operasyon kriterleri karşılanmamaktadır. Yine AY orta düzeyde ve asemptomatiktir. Hastanın senelik ekokardiyografi ile takibi uygundur. Eğer başa bir endikasyonla kardiyak cerrahi girişim düşünülürse aort kapak ve assendan aortaya da müdahale düşünülmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: