Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Kardiyak non-penetran bir travma sonrası gelişen TY ‘de erken onarım önerilmektedir. Bunun öncesinde, TTE veya TEE ile triküspit kapak ve korda bütünlüğü, onarım cerrahisi açısından ayrıntılı değerlendirilmelidir. Ancak triküspit kapak görüntülemesinde, bu konudaki çeşitli çalışmalar ve vaka bildirimleri TTE’nin üstünlüğünü göstermiştir. Vakalarda öncelikli olarak önerilen, onarım cerrahisidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, mekanik ya da biyoprotez kapak implantasyonu düşünülebilir. Her iki cerrahi operasyonun mortalitesinin düşük olduğu vaka serilerinde bildirilmiştir.

B) Genel öneriler;

Torakal bölge üzerinde ve non-penetran travmalar, kalp kapak hasarlarına sebep olabilir. Yapılan otopsi çalışmalarına göre, en sık aort kapak etkilenmektedir, bunu mitral ve triküspit kapak takip eder. Triküspit kapak hasarı, genellikle diğer olası kardiyak hasarları araştırırken rastlantısal olarak bulunur. Kardiyak hasarın boyutu, travma şiddeti ile ilişkili bulunmuştur. Triküspit kapak hasarı için en sık iddia edilen durum, sağ ventrikülün, sternumun anteroposteriyor kompresyonundan etkilendiği için kardiyak travmaya daha duyarlı olması; ek olarak, diyastol sonunda şiddetli ve ani bir travmanın sağ ventrikül diyastol sonucu basıncını ciddi bir şekilde arttırarak ciddi triküspit kapak hasarına yol açmasıdır. Bu hasar valvuler ya da subvalvuler bölgede oluşabilir. En sık görülen, anteriyor papiller kas rüptürüdür. Bununla birlikte, korda rüptürü, triküspit kapakçıklarının serbest rüptürü veya kapağın tamamıyla destrükte olması da bu kliniğe neden olabilir. Akut durumdan farklı bir mekanizma, papiller kas kontüzyonu (hemoraji, inflamasyon ve geç nekroz) durumunda kronik dönemde gecikmiş triküspit yetersizliğinin ortaya çıkmasıdır. Eğer hasar ciddi ise, hemodinamik bozulma ve sağ kalp yetersizliği ile kendini gösteren klinik kötüleşme meydana gelebilir.

Yardımcı Editör Notu:

Kronik kapak yetersizlikleri çoğunlukla uzun yıllar asemptomatik seyretmekle birlikte, künt travmaya bağlı meydana gelen akut kapak yetersizlikleri, kalp boşlularında genişleme ve basınç artışına bağlı akut hayatı tehdit edici semptomlara neden olabilmektedir. Künt travmaya uğrayan hastalarda TTE ve TEE inceleme ile kardiyak hasar varlığı araştırılmalı ve altta yatan patolojiye yönelik tedavi planlanmalıdır. Hastamızda künt travmaya bağlı ileri TY gelişmiş ve bu da sağ atriyumda basınç artışına ve juguler venöz distansiyona neden olmuştur. Kapak ve subvalvüler yapı iyice değerlendirilerek, hasara uğramış yapılar tespit edilmeli ve cerrahi tamir ön planda olacak şekilde düzeltilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur