Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru: Uz. Dr. Fatih Kahraman/ Uz. Dr. Bahar Dalkılıç
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu klinik tabloda, öncelikle AF’ye yönelik antikoagülasyon tedavisinin başlanması ve yönetilmesi daha uygundur. Tedavi hastanın risk durumuna göre, 3-12 gün arasında başlanmalıdır. Bu ara dönemde, aspirin tercih edilebilir. Kılavuzlarda da belirtildiği üzere %50-69 arasında karotid arter stenozu olan ve ipsilateral SVO geçiren hastalarda, karotis arter girişimi öncesi, hastaya özel etken faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sol atrial appendikste trombus ve paroksismal AF, bu klinik durumu açıklamaktadır. Ancak hastaya mutlaka statin tedavisinin eklenmesi ve LDL’nin 70’in altında tutulması gerekmektedir.

B) Genel öneriler;

AF ve ekstrakranial karotid arter hastalığı, iskemik SVO için etken faktörlerdir. Vaka serilerinde iskemik SVO’ lu hastaların %5.3’ ünde her iki durumun beraber görüldüğü gözlenmiştir. Ayrıca bu hasta grubunda, kardiyak mortalite ve morbidite daha yüksektir. Ekstrakraniyal karotid artere girişim endikasyonları, Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan İnme Derneği ortak kılavuzunda, ESC Periferik Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi Klavuzunda ve Ekstrakraniyal karotid arter ve vertebral arter hastalıklarına yaklaşım kılavuzunda belirtilmiştir. Kılavuzlara göre, 6 ay içinde aynı taraftan geçici iskemik atak ve inme geçiren hastanın, karotis arter stenozu %70-99 arasında ise karotid artere girişim önerilmektedir. Bununla birlikte, son 6 ay içinde aynı taraftan geçici iskemik atak ve inme geçiren hastanın, karotis arter stenozu %50-69 arasında ise girişim yapılması önerilmektedir. Ancak bu hastalarda, hastaya özel komorbid faktörler dikkate alınmalıdır. Eğer girişim yapılacak ise 2 hafta içinde yapılmalıdır. AF, akut iskemik inme için risk faktörüdür ve iskemik inme geçirmiş bir hastada eğer AF var ise diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak mutlaka antikoagüle edilmesi gereklidir. AF ve buna bağlı gelişen akut iskemik SVO tablosunda, tablo geçici iskemik atak ise 1 gün, iskemik inme ise klinik tablonun şiddetine göre 3-12 gün arası antikoagülasyon önerilmez. Buna heparin ve DMAH dahildir. Antikoagülasyon tedavisi öncesinde, bu ara dönemde, asetil salisilik asit başlanabilir. Ancak intrakranial kanama da tabloya eşlik ediyorsa, antikoagülasyon tedavisi, SVO’dan 4-8 hafta sonra başlanabilir.

Yardımcı Editör Notu:

Son 6 ay içinde TIA veya iskemik SVO geçiren ve ipsilateral karotis arterinde anlamlı darlık (anjiyografide ≥%50, non-invaziv görüntüleme yöntemlerinde ≥%70) saptanan hastalarda endarterektomi veya karotis arter stentlemesi endikedir. PAF atağı iskemik SVO için kalıcı AF’ye benzer oranda risk yaratmaktadır. AF tipinden bağımsız olarak CHA2DS2-VASc skoru erkeklerde ≥2, kadınlarda ≥3 olanlarda oral antikoagülan tedavi endikasyonu vardır. Hastamız SVO geçirmesi nedeniyle tekrarlayan inme için artmış riske sahiptir ve OAK tedavi başlanmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur