Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Dr. Özge Çetinarslan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Öncelikli olarak hastanın ortopedi ve fizik tedavi hekimleriyle iletişim halinde olup basamaklı tedavi yaklaşımı mümkün olduğunca uygulanmalıdır. Hasta NSAİİ’ları kullanırken tansiyon düzeninin bozulacağı konusunda bilgi sahibi olmalı, sıkı kan basıncı kontrolü ile tuz tüketiminin azaltılması/diyet/egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerine daha çok önem verilmelidir. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY nedeniyle furosemid kullanımı gereken hastalar; NSAİİ kullanımının diüretiğin etkisini azaltabileceği konusunda uyarılıp sıkı kilo ve ödem takibi önerilmelidir. CHA2DS2-VaSc skoru 5 olan hasta varfarin kullanıyorsa, sıkı INR kontrolü ve kanama riski artışı konusunda uyarılması gerekmekte, takiplerine göre ilaç dozu düzenlemesi yapılmalıdır. ACE inhibitörü ile NSAİİ kullanımına bağlı hiperkalemi olabileceği de unutulmamalı, her vizitte serum potasyum düzeyi tayini ve EKG kontrolleri yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Yüksek dozlarda NSAİİ kullanımı dolaşan kan hacmini ve kalp atış hızını artırabilir ve ayrıca hiperkalemiye bağlı EKG değişiklikleri ortaya çıkarabilir. COX-2 antagonistlerinin vazodilatatör ve antiagregan prostosiklin sentezinde azalmaya neden olması, artmış protrombotik aktiviteye neden olabilir. Rofekoksib ile naproksenin karşılaştırıldığı VIGOR çalışmasında rofekoksib grubunda trombotik kardiovasküler olay (ME, anjina pektoris, kardiyak arrest, inme vs) gelişimine ait rölatif risk 2.38 bulunmuş ve ilaç piyasadan Kasım 2004 yılında çekilmiştir. NSAİİ’ların sistemik vazokonstrüksiyonu indükleyerek, ard yükü arttırarak kardiyak output ve kardiyak kontraktiliteyi azaltarak KY’yi ağırlaştırabileceği gösterilmiş, AKS ve KY durumlarında NSAİİ tedavisinden kaçınılması, eğer verilecekse en düşük dozda ve en kısa süre için verilmesi önerilmiştir. Yüksek doz asetilsalisilik asit ve bazı salisilatlar Faktör 7, 9 ve 10’un K vitaminine bağımlı sentezini inhibe ederek protrombin zamanını uzatır. Salisilatlarla varfarinin birlikte kullanılmasında, trombosit agregasyonu ve kanama zamanı üzerine etkisi nedeniyle kanama riskini artırdığı belirtilmektedir. NSAİİ’ler BB ve furosemidin etkisini azaltabilir. Özellikle Piroksikam ve İndometazin bu konuda en olumsuz ilaçlar olup, Naproksen’in bu etkisi en az saptanmıştır. İndometazin tiazidlerin diüretik etkisini fazla etkilemese de hipertansif etkilerini azaltmaktadır. NSAİİ’lerin ACE inhibitörleriyle etkileşimi sonucu hiperkalemi riski artar. İndometazin ayrıca plazma renin aktivitesini baskılayarak hiperkalemiye yol açar. Ayrıca, asetilsalisilik asidin karbonik anhidraz inhibitörleriyle kullanımı salisilat intoksikasyonu yapabilir. NSAİİ’larin, dijitali plazma proteinine bağlandığı yerden ayırdığı, GFR’yi azaltarak, digoksin kullanan hastalarda ilaç etkileşimine ve dijital toksisitesine neden olduğu bildirilmektedir. Asetilsalisilik asit indometazin, fenilbutazon ve ibuprofen ile yapılan araştırmalarda digoksin toksisitesinin ortaya çıktığı bildirilmektedir. Piroksikam, flurbiprofen ve fenbufen ile digoksin birlikte kullanımlarında önemli bir etkileşme olmadığı da bildirilmektedir.

Yardımcı Editör Notu:

Ek öneri yoktur

Bölüm Editörü Notu:

NSAİİ’lar pek çok antihipertansif ilacın etkinliğini azaltmakta ve aynı zamanda su ve tuz tutulumuna neden olarak KY’de kötüleşmeye neden olmaktadırlar. Bu nedenle mümkün olduğunca NSAİİ kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: