Editör: Prof. Dr. Giray Kabakçı
Soru: 
Dr.Uğur Aksu
Cevap: Uz.Dr.Recep Kurt
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastanın öyküsünde KAH nedeniyle cerrahi kararı verildiğini görülmekte, bu durumda hastanın çoklu damar hastası ve Syntax skorunun yüksek olduğunu düşünebiliriz. Hasta revaskülarize edilmediği sürece kalbin oksijen gereksiniminin arttığı durumlarda ME meydana gelebilir. Hastanın klinik öyküsüne göre en muhtemel problem aterosklerotik kalp hastalığı sonucu gelişen AKS’dir. Fakat enzim yüksekliğinin pulmoner emboli,  kalp kontüzyonu ve ciddi anemiye bağlı olabileceği de unutulmamalıdır.
Hastada ilk olarak EKG çekilerek acil koroner revaskülarizasyon gerektiren bulgu varlığı (ST elevasyonu gibi) araştırılmalıdır. Ardından hastaya TTE yapılarak tanıya gidilmeye çalışılmalıdır (yeni gelişen segmenter duvar hareket bozukluğu akut koroner sendrom lehine, sağ kalp boşluklarında dilatasyon pulmoner emboli lehine).
Hasta NSTEMİ tanısı aldığında kalp dışı cerrahi için opere edilmeden önce koroner revaskülarizasyon yapılması uygundur. Burada kritik olan kalp dışı cerrahi için ne kadar süre bekleyebileceğimizdir. Burada olduğu gibi ilk 6 hafta içinde kalp dışı cerrahi gereken hastalarda yalnız balon anjiyoplasti  uygulanmalı ve aspirin eşliğinde kalp dışı cerrahi yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;
Kalp dışı cerrahi acil ve ivedi bir biçimde uygulanması gerekiyorsa; eş zamanlı CABG uygulanabilir. CABG mümkün değilse maksimal medikal tedavi uygulanmalıdır. Kalp dışı cerrahinin ilk 6 hafta içinde uygulanması gerekiyorsa;yalnız balon anjiyoplasti  uygulanmalı ve aspirin eşliğinde non kardiyak cerrahi yapılmalıdır. Kalp dışı cerrahinin 1-12 ay içinde uygulanması gerekiyorsa; hastaya BMS implante edilmeli, 4-6 hafta İATT almalıdır ve bu süre sonunda aspirin eşliğinde hasta kalp dışı cerrahi uygulanmalıdır. Eğer kalp dışı cerrahi için 3 aydan fazla beklenebiliyorsa yeni kuşak DES implante edilip 3 ay İATT verilip ardından aspirin eşliğinde non kardiyak cerrahi uygulanabilir.

Yardımcı Editör notu:

Çoklu travma hastalarında belirgin EKG ve TTE bulguları olmadığı durumlarda AKS tanısı koymak onun tedavisi kadar zordur. Çünkü burada da belirtildiği gibi bu hastalarda kalp travmasına, pulmoner emboliye (trombüs veya yağ embolisi), ciddi hipotansiyona bağlı troponin pozitifliği olabilir. Diğer taraftan da gözden kaçmış kanama odağı antiagregan ve antikoagülan tedavinin ölümcül seyretmesine neden olabilir. Bu nedenle bu hastalar multidisipliner yaklaşım gerektiriyor.

Bölüm Editörü notu:

Ek öneri yoktur.