Editör: Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

KY ‘ de demir eksikliği ve anemi en sık rastlanan komorbid durumlar arasında yer alır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda iv-oral demir preperatlarının kardiyovasküler mortaliteyi azalttığına dair kesin bir kanıt saptanmamıştır. Bununla beraber; yaşam kalitesinde düzelme, NYHA sınıfında düzelme, 6 dk yürüme mesafesinde artma, pik oksijen tüketiminde artış ve KY hospitalizasyonda azalma gibi yaşam kalitesi belirteçlerinde iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. ESC Kalp Yetersizliği kılavuzu da semptomatik sistolik KY’de egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini düzeltmek için, demir eksikliği varlığında IV demir preperat tedavisini sınıf IIa düzeyinde endikasyonla önererek demir eksikliğini tedavi hedefi konumuna getirmiştir.
Anemi olsun ya da olmasın demir eksikliği tanısı için istenen kriterler;

  • mutlak demir eksikliği
  • serum ferritin <100 uq/L
  • işlevsel demir eksikliği
  • serum ferritin 100-299 uq/L ve transferrin saturasyonu <% 20

olarak kabul edilmiş ve aynı kılavuzda anemiden bağımsız KY semptomlarını düzeltmek, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmak için IV ferrik karboksimaltoz tedavisi sınıf 2a kanıt düzeyi A endikasyonla önerilmiştir. Demir replasmanı için gereken toplam demir dozu, Ganzoni formülüne göre hesaplanır:
Verilecek toplam demir tozu (mg) = Ağırlık (kg) x (Normal – hasta hemoglobin farkı) x 2.4 + 500
Önerilen preparat olan ferrik karboksimaltoz Iki şekilde verilebilir:

  1. İntravenöz bolus enjeksiyon – Tek bolus enjeksiyonda verilebilecek maksimum doz 200 mg demir olup, uygulama haftada en fazla 3 kez yapılabilir.
  2. İntravenöz infüzyon ( 6-15 dk) – İntravenöz infüzyon yönteminde tek seferde en fazla 1000 mg demir verilebilir. Tek seferlik doz 15 mg/kg’ı veya toplam hesaplanan dozu aşmamalıdır.

Diğer yandan, KY’ de oral demir tedavisini destekleyen kanıt yoktur. Demir eksikliği anemisinde en sık kullanılan oral demir preparatı olan ferroz sülfatın biyoyararlanımı %10’dur ve bu oran KY’de daha da azalmaktadır. Oral demir ile demir eksikliğini düzeltmek için 6 aydan daha fazla süre gerekmektedir. Dolayısıyla KY’de demir eksikliğinin tedavisinde oral demir tedavisi önerilmemektedir

B) Genel öneriler;

Ek öneri yoktur

Yardımcı Editör Notu:

KY’de demir eksikliği, anemi olsun veya olmasın, sonlanım noktalarının bağımsız bir öngördürücüsü ve egzersiz intoleransına katkı yapan önemli bir faktördür. Kalp yetersizliği hastalarında demir eksikliğinin düzeltilmesi önemli bir tedavi hedefi haline gelmektedir. Önemli bir nokta, anemisi olan ilerlemiş KY olgularının büyük bir kısmında, serum demir ve ferritin düzeyleri sonuçlarına göre demir depoları yeterli gibi görünsede, yapılan kemik iliği aspirasyonunda demir eksikliği olduğu saptanmıştır. Serum demir ve ferritin düzeyleri demir eksikliğini dışlama konusunda yeterli olmayabilir çünkü özellikle serum ferritin düzeyi kalp yetersizliği sendromuna eşlik eden inflamatuar bir mediatördür. Bu yüzden demir eksikliği tanısı için serum ferritin düzeyi (<100 μg/L) daha yüksek bir sınır değer olarak kabul edilmektedir. Tedavide oral preparatlardan ziyade intravenöz formlar tercih edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: