Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru: Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü ve genel öneriler;

Kalp dışı cerrahi uygulanacak hasta gruplarında; AKS varlığı, akut KY, ciddi kardiyak aritmiler, semptomatik kapak hastalığı ve son 1 ay içerisinde ME geçirmiş olmak kararsız kardiyak durumu göstermektedir. Kararsız kardiyak durumundaki hastalarda kardiyak dışı cerrahinin aciliyeti değerlendirilmeli ve mümkünse de ertelenmelidir. Cerrahi girişim, koroner stentleme sonrası erken haftalarda yapıldığında ve İATT kesildiğinde perioperatif stent trombozu gelişirse, %20’ye varan mortalite oranları bildirilmiştir. Hastanın revaskülarizasyonunda kullanılan stent türü önem arz etmektedir. Genel olarak, stabil KAH’da BMS sonrası İATT en az 1 ay, DES sonrası en az 6 ay ve revaskülarizasyon stratejisine bakılmaksızın AKS sonrası 1 yıla kadar önerilmektedir. Birkaç gün içinde cerrahi girişim ihtiyacı olan hastalarda, güncel kılavuzlar, klopidogrelin ve tikagrelorun 5 gün ve prasugrelin 7 gün önce, yüksek tromboz riski olmadıkça, kesilmesini öneriyor. Bununla beraber bu süreler, cerrahi girişimin ertelenemeyeceği bir durum söz konusu olduğunda, BMS için 1 aya, yeni nesil DES’lerde 3 aya çekilebilir. Hastada hidronefroz nedeniyle önerilen kalp dışı cerrahi ihtiyacı ilgili olarak cerrrayi uygulayacak ekip ile çok ayrıntılı değerlendirme yapılıp işlemin ertelenmesi düşünülebilir. Fakat cerrahi tedavi mutlaka gerekli ve belirtilen sürelerden daha önce uygulanması söz konusu ise, aspirine cerrahi girişim boyunca devam edilip, klopidogrel kesilmesi ve stent tromboz riski yüksek olan hastalar için, eptifibatide ya da tirofiban gibi geri dönüşümlü glikoprotein inhibitörleri ile intravenöz P2Y12 kullanımı düşünülebilir. Bununla birlikte, bu tip cerrahi girişimlerin 24 saat kateterizasyon laboratuvarının mevcut olduğu hastanelerde uygulanması daha doğru olacaktır.

 

Yardımcı Editör Notu:

Bu hasta MI geçirmiş bir hasta olduğu için stent türünden bağımsız ideal İATT süresi 12 aydır. Operasyonun proinflamatuar ve protrombotik bir süreç olduğu göz önüne alındığında İATT’nin erken kesilmesi stent trombozu riskini arttırmaktadır. Bu noktada operasyonun geciktirilmesinin getireceği riskler ile İATT’nin erken kesilmesi sonucu ortaya çıkabilecek stent trombozu riski karşılaştırılarak karar verilir. Nefrektomi kanama riski yüksek bir operasyon olmakla birlikte, hasta trombotik komplikasyonlar açısından yüksek risk grubundadır. Operasyonun 6 ay sonra yapılması en doğru tercih olmakla beraber, erken cerrahi önerilen bu hasta sadece aspirin altında hatta Gp IIb/IIIa inhibitörleri ile köprü tedavisi uygulanarak (LMCA, bifurkasyon lezyonu, uzun ve çoklu DES gibi yüksek risk varlığında) ve 24-72 saat içinde tikagrelor yükleme dozuyla başlanacak şekilde operasyona verilmelidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur