Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta hiperlipidemi yönetimi açısından çok yüksek riskli gruptadır. Bu hasta grubunda hedeflenen LDL değeri <70 mg/dl, TG değeri ise <200 mg/dl dir. Hasta LDL değeri açısından hedef düzeye ulaşmıştır. Hedef TG değeri için ise öncelikle atorvastatin dozu artırılmalıdır ve 8-12 hafta sonra hasta tekrar değerlendirilmelidir. Tekrar değerlendirmede hedef TG düzeyine ulaşılmaması durumunda ya da başta en yüksek doz atorvastatin kullanımı durumunda tedaviye fenofibrat eklenmesi düşünülmelidir. Bununla beraber hastaya yaşam şekli değişiklikleri de (sigara-alkol kullanılmaması, fiziksel aktivitede artış, kilo verme, diyet düzenlenmesi) önerilmelidir.

B) Genel öneriler;

LDL dislipidemi tedavi stratejilerinin çoğunda tedavinin birincil hedefidir. Kilit nokta ise kardiyovasküler olay gelişme olasılığıdır. SCORE sistemi, 10 yıllık ilk ölümcül aterosklerotik olay gelişme riskini tahmin etmektedir. Bununla beraber, hastalar risk gruplarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

Çok yüksek risk;

  • Kardiyovasküler hastalık (PKG-CABG), AKS öyküsü, iskemik SVO, PAH,
  • Tip 2 DM, hedef organ hasarı olan tip 1 DM
  • SCORE 10 yıllık tahmini risk ≥%10

Yüksek risk;

  • Ailesel dislipidemiler veya ciddi HT
  • SCORE 10 yıllık tahmini risk ≥%5 ve <%10

Orta derecede risk;

  • SCORE 10 yıllık tahmini risk ≥%1 ve <%5

Düşük risk;

  • SCORE 10 yıllık tahmini risk <%1

 

Risk grubuna göre hedeflenen değerler ;

  • Çok yüksek riskli grupta tedaviyle hedef LDL değeri <1.8 mmol/L (< 70 mg/dL) veya başlangıçtaki LDL düzeyi 70-135 mg/dl olanlarda en az ≥%50 azalma,
  • Yüksek riskli grupta LDL değeri <2.6 mmol/L (<100 mg/dL) ya da başlangıç LDL değeri 100-200 mg olanlarda en az ≥%50 azalma,
  • Orta/düşük riskli grupta ise tedaviyle hedef LDL değeri <115 mg/dl şeklindedir.

Benzer şekilde, TG >200 mg/dL (2.3 mmol/L) olan yüksek riskli hastalarda ilaç tedavisi düşünülmelidir. Kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılması için birinci sırada statin tercih edilen tedavi olmalıdır. Statin tedavisine rağmen TG >200 mg/dL (2.3 mmol/L) olan yüksek riskli hastalar için statinlerle kombinasyon halinde fenofibrat düşünülebilir.

Yardımcı Editör Notu:

LDL açısından hedef değere (<70 mg/dl) ulaşan KAH’de rezidü riski azaltmak amacıyla HDL >40 mg/dl, TG<200 mg/dl hedeflenmelidir. HDL ve TG düzeyleri bu aralık dışında olan hastalarda statin dozunun artırılması ya da tedaviye fibrat eklenmesi önerilmektedir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur