Editör: Prof. Dr. Giray Kabakçı
Soru: 
Dr. Mevlüt Demir
Cevap: Uz.Dr.Recep Kurt
Yardımcı Editör:
Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler ;

Kalp biyobelirteçleri yüksekliğine ek olarak yukarıdaki soruda belirtilen faktörlerden en az birinin olması ME tanısını koydurur. Bahsedilen hastada ilk yapılması gereken vital buguların değerlendirilmesinden sonra EKG’yi incelemek olmalıdır.  EKG’de acil revaskülarizasyon gerektiren,  STEMI kriterleri görülmesi durumunda hastaya acil KAG yapılmalıdır. Elektrokardiyografide  anormallik saptanmaması durumunda  ekokardiyografik inceleme yapmak yerinde olacaktır. EKO’da segmenter duvar hareket bozukluğu izlenmesi AKS tanısına yaklaştırır. Biyobelirteç yüksekliği yapabilen diğer problemler de  araştırılmalıdır ve aksi ispat edilinceye kadar hasta AKS olarak tedavi edilmelidir. Hastanın alkol bağımlılığının olması nedeniyle uzun süre yüksek doz alkol alımında  sistolik kalp yetersizliği ile sonuçlanabilen alkolik KMP oluşabileceği unutulmamalıdır. Ekokardiyografi alkolik KMP tanısında öncelikle uygulanmalıdır. Ayrıca yüksek doz alkol alımı koroner arterlerde vazospazma neden olarak miyokart hasarına neden olabilir. Hastamızda yüksek doz alkol alımı miyokardiyal yağ asit metabolizmasını bozarak miyokart hasarına neden olabilir. Alkol detoksifikasyon tedavisi ile alkolün olası kardiyotoksik etkilerini azaltmak gerekmektedir.
Kronik alkolik kişilerde enfeksiyon ve sepsis riskinin arttığı unutulmamalıdır. Hastamızda  genel durum bozukluğunu nedenleri araştırılırken sepsis de ayırıcı tanıda düşünülmeli ve sepsisin miyokardiyal hasara neden olarak kardiyak enzim yüksekliğine neden olabildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

B) Genel Öneriler;

Kardiyak enzim yüksekliği genellikle aterosklerotik koroner olaylar sonucu görülmektedir. Bunun haricinde birçok klinik problemde de çeşitli mekanizmalarla da yükselmektedir ve artmış mortaliteyle ilişkilidir. Plak rüptürü ve trombüs formasyonu dışında kalp biyobelirteç yüksekliğine neden olabilecek klinik durumları özetlemek gerekirse;

a) Miyokart oksijen arz-talep uyumsuzluğu sonucu
– taşi/bradiaritmiler
– aort diseksiyonu, ciddi aort darlığı
– hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati
– septik, kardiyojenik ve hipovolemik şok
– ciddi solunum yetersizliği, ciddi anemi
– koroner vasospazm, emboli ve vaskulit

b) İskemi ilişkili olmayan
– miyokardit
– ablasyon, defibrilasyon, kardiyak kontüzyon
– rabdomiyoliz
– kardiyotoksik ajanlar (antrasiklinler ve herceptin gibi)

c) Multifaktoriyel ve nedeni ortaya koyulamayan
– kalp yetersizliği
– pulmoner emboli ve pulmoner hipertansiyon
– takotsubo kardiyomiyopatisi
– sepsis
– böbrek yetersizliği
– inme, geçici iskemik atak ve subaraknoid kanama gibi durumlar
– infiltratif hastalıklar( amiloidoz gibi)
– yoğun egzersiz

Yardımcı Editör Notu :
Bazı durumlarda sistemik, multiorgan hasarının bir parçası olarak kalp biyobelirteçlerinde de yükselme olabilir. Örneğin derin hipotansiyon veya ağır toksemide böbrek, karaciğer ve diğer organ hasarı ile birlikte kalp hasarı da görülebilir. Bu durumlarda kardiyak troponin yüksekliği aterosklerotik hastalığa bağlı değil genel sistemik hasara bağlı olduğu için altta yatan patolojinin tedavisi öncelik taşımalıdır.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yoktur.