Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Dr. Savaş Özer
Cevap: Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Yardımcı Editör: Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastamızın bulguları, Takotsubo sendromuna uymaktadır. Takotsubo kardiyomiyopatisi, “stres ile uyarılmış KMP” olarak da adlandırılır, akut ve geri dönüşümlü bir durumdur. Mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır, ancak öne çıkan hipoteze göre; ana etken, hızla kanda yükselen katekolamin salgısından dolayı miyokard hücrelerinde c-AMP aracılı hücresel kalsiyumun artmasıdır. Bu durum, yatkın hastalarda sol ventrikülde bölgesel mikrovasküler disfonksiyona neden olmaktadır. Plazma ve üriner katekolamin düzeyi genelde artmıştır. Geniş bir yaş aralığında ve her iki cinsiyette de görülebilmesine rağmen, vakaların büyük çoğunluğu menopoz sonrası kadınlar olarak bildirilmiştir. Klinik başvuru oldukça değişkendir. Ancak en sık başvuru göğüs ağrısı ve akut başlangıçlı sol ventrikül bölgesel hareket kusuru ile olmaktadır. TTE’de segmental hareket kusuru, büyük çoğunlukla sol ventrikül apeksinde görülür ve apikal balonlaşma sendromu olarak da isimlendirilir. Ancak sol ventrikül midventriküler bölgede ya da diğer segmentlerde de bulunabilir. Bu bulgulara EKG’ de infarktüsü taklit edebilecek ST–T değişiklikleri ve QT segmentinde uzama eşlik edebilmektedir. Bazı vakalarda, kalp yetersizliği tablosu da bildirilmiştir. KAG’ de, akut tıkayıcı KAH görülmez. Takotsubo sendromu, kendini sınırlayan ve hızlıca düzelen bir durumdur. Hastamız için öncelikli olarak önerilen tedavi, artmış katekolamin düzeyinden de yola çıkarak, BB tedavisidir. Ayrıca ACE inhibitörleri ve yüklenme durumunda diüretik tedavi de önerilmektedir. 4-6 hafta sonra TTE ile sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve medikal tedavinin 3 ile 6 ay arasında devam edilmesi gerekmektedir.

B) Genel öneriler;

Uzun dönem prognoz iyi olmasına rağmen vakaların %1.2’ sinde sol ventrikül trombus formasyonu ve emboli, kardiyojenik şok, kardiyak aritmiler ve sol ventrikül rüptürünü içeren komplikasyonlar görülebilmektedir. Trombus oluşması durumunda, en az 3 ay antikoagülasyon önerilmektedir. Kardiyojenik şok; KY veya sol ventrikül midventriküler bölgede hiperkineziye sekonder sol ventrikül çıkış yolu darlığına bağlı olabilir. Sol ventrikül çıkış yolu darlığı varsa, kontrollü sıvı verilmesi ve BB tedavisi faydalı olabilmektedir, bu hastalarda inotrop tedaviden kaçınmak gerekir. Kardiyak aritmiler ise QT segmentinin uzaması ve buna bağlı gelişmiş ventriküler aritmileri kapsamaktadır. Bu hastalarda, QT segmentinin uzamasına neden olacak ilaçlardan kaçınmak gerekir.

Yardımcı Editör Notu:

Takotsubo kardiyomiyopatisi ME olup tıkayıcı olmayan koroner arter saptanan (myocardial infarction, non-obstructive coronary artery) -MİNOCA) tablonun en klasik örneğidir. ESC çalışma grubu raporunda MİNOCA ‘nın akut ME klinik, laboratuar bulguları olarak evrensel kriterlerini karşılamakla birlikte KAG’de sorumlu bölgedeki koroner arterde %50’nin altında darlık olması olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalarda AKS’de %13’lere varan oranda MİNOCA saptanmıştır. MİNOCA’nın en klasik örneği takotsubo kardiyomiyopatisidir. Ancak koroner spazm, koroner tromboemboli, Kouinis sendromu ve oksijen sunumunu bozan diğer Tip 2 ME nedenleri MİNOCA’ya neden olabilmektedir. MİNOCA etyolojisini aydınlatmak amacıyla EKO, KAG, IVUS-OCT ve kardiyak MR gibi ek görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Takotsubo KMP, genellikle olumsuz emosyonel durumlarla ilişkilendirilmekle birlikte evlilik, iş teklifi gibi olumlu emosyonel durum sonrasında da oluşabilmektedir, hatta bu durumlar “happy heart sendromu” diye de isimlendirilmektedir.

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur