Editör: Prof. Dr. Necla Özer
Soru: Doç. Dr. Kaan Okyay
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Yiğit Canga

A) Hastaya özgü öneriler;

Psikotrop ilaçların kardiyovasküler sistem üzerine etkileri ve güvenirlilikleri değişkenlik göstermektedir. Psikotrop ilaçlara bağlı aritmileri önlemede QTc aralığını uzatan yaş, cinsiyet, elektrolit dengesizliği, karaciğer ve ek kardiyak hastalıklar, QTc aralığını uzatabilecek ek ilaç kullanımı gibi risk etmenleri araştırılmalı ve bilinmelidir. Hastanın 2 yıl önce anterior ME geçirmiş olması ve LVEF % 40 olması, tolere edilmelerindeki güçlük ve yüksek dozda alındıklarında güvenli olmayışlarından dolayı trisiklik antidepresanları ilk tercih olmaktan çıkarmıştır. Trisiklik antidepresanlar yerlerini seçici serotonin geri alım inhibitörlerine (SSRI) bırakmıştır. SSRI’ lerin öne çıkan yan etkileri hafif bradikardi ve QT uzamasıdır ve genellikle uyum süresinden sonra kaybolur dolayısıyla SSRI hasta için ilk seçenek olarak düşünülmelidir.

B) Genel öneriler;

Psikotrop ilaçların kardiyovasküler sistem üzerine etkileri ve güvenirlilikleri değişkenlik göstermektedir. Özellikle atipik antipsikotiklerin miyokardit ve QT aralığını uzatma riski yanında metabolik yan etkileri nedeniyle de kalp üzerinde olumsuz etkilerinin bulunması, bu ilaçların kardiyak yan etkilerini bilmenin günlük pratiğimizdeki önemini artırmaktadır. Myokardit, KMP ve perikardit psikotrop ilaçların diğer nadir görülen ancak ölümcül olabilen kardiyak yan etkilerindendir. Literatürde belli ilaçların, istenmeyen kardiyak etki bakımından daha çok risk oluşlturdukları yer almaktadır. Psikotik bozukluklarda sık olarak kullanılan geleneksel antipsikotiklerden fenotiyazin grubundakiler belirgin olarak çok daha fazla kardiyotoksiktir. Klozapin bu kardiyotoksik etkilerin en sık bildirildiği antipsikotiktir. Trisiklik antidepresanların terapötik doz aralığında bile, QTc intervalini herhangi bir kardiyak problemden bağımsız olarak uzattıkları bilinmektedir. Yeni antidepresanlar, SSRI, serotonin norepinefrin geri alım inhibitorleri, norepinefrin gerialım inhibitörleridir. Yeni antidepresanların birçok hafif yan etkileri uyum süresinden sonra kaybolur. Bu nedenle; yeni antidepresanlar özellikle SSRI kalp hastalarında ilk seçenek olarak düşünülmelidir. Benzodiapezinlerin ise kardiyak yan etkiler yönünden görece güvenli oldukları, ME sonrasında veya by-pass sonrası iyileşme döneminde bile güvenle tercih edildikleri bilinmektedir.Tüm bu bilgiler ışığında klinisyen bu potansiyel yan etkileri gözlemede daha dikkatli olmalı ve tedavi süresince metabolik parametreler ve EKG takibi yapmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

Anksiyete ve depresyon ME geçiren hastalarda sıklıkla görülebilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde kardiyovasküler mortalite ve morbidite üzerine olumsuz etki yapabilmektedirler. Bu tür hastalarda SSRI güvenle kullanılabilmektedir. Bu hastalar MI sonrası statin, BB, antiaritmik gibi birçok ilaç kullandıkları için ilaç etkileşimleri açısından dikkatli olunmalıdır. Anksiyolitik ilaçlar da bu hastalarda güvenle kullanılabilirler.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur