Editör: Prof. Dr. Dursun Aras
Soru: Dr. Mehmet Çelebi
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hasta kardiyak açıdan yüksek riskli grupta yer almaktadır. AKS ve akut KY dışlanmalıdır. Dispne en sık görülen angina eş değeri olup hastanın diyabetik olması nedeniyle de göğüs ağrısı şartı aranmamalıdır. Mutlaka seri EKG, akciğer grafisi ve troponin değerleri görülmelidir. FM’ de solunum sesleri, ateş ve üfürüm varlığına dikkat edilmelidir. Ayırıcı tanıda aort diseksiyonu, PTE, pnömotoraks ve pnömoni de yer almalı ve bu tanılara yönelik de gerekli tetkikler yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Acil servise göğüs ağrısı, nefes darlığı, senkop gibi kardinal semptomlarla başvuran tüm hastalarda AKS, aort diseksiyonu, PTE, pnömotoraks, pnömoni, özafagiyal rüptür, perikardit ve kardiyak tamponat gibi erken ve hızlı müdahale gerektiren nedenler öncelikle değerlendirilmelidir. Akut dispne yaratabilecek erken müdahale gerektiren kardiyak nedenlerin başında akut dekompanse KY, AKS, aritmiler ve kardiyak tamponat gelmektedir. Hastalardan ayrıntılı anamnez alınmalı ve dikkatli fizik muayene yapılmalıdır. Klinik değerlendirmenin ardından gerekli durumlarda BNP, CK-MB, kardiyak troponinler ve D-dimer’den oluşan biyobelirteçler, akciğer grafisi, EKG, arteryel kan gazı kullanılmalıdır. TTE ise dispnenin kardiyovasküler nedenlerinin ayırıcı tanısında en önemli tanı aracıdır. AKS atipik prezentasyonun en çok kadın cinsiyet, yaşlı hasta ve diyabetik hasta grubunda olduğu akılda tutulmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:

Diyabetik ve KAH açısından yüksek riskli bu hastada akut başlayan nefes darlığı ve soğuk terleme akut kardiyak acilleri akıla getirmelidir (AKS, pulmoner emboli, aort disseksiyonu, pnömotoraks, tamponat gibi). Hastanın detaylı bir fizik muayenesi yapılmalı, acile başvurudan sonra 10 dk içinde 12 derivasyonlu EKG kaydı alınmalı ve monitorize edilmelidir. Kardiyak troponinleri de içerecek şekilde laboratuvar incelemesi amacıyla kan örnekleri alınmalı ve seri EKG takibi yapılmalıdır. EKG de STE AKS saptanan hastalarda primer PKG yapılıp, diğer tanı durumlarında ise tanıya ve hastanın risk skoruna göre tedavisi planlanmalıdır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

Anahtar Kelimeler: