Editör: Prof. Dr. Giray Kabakçı
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Yrd. Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastamızda Duke kriterlerine göre 3 minor kriter bulunmaktadır (bir kan kültüründe MSSA üremesi, protez mitral kapak varlığı ve ateşinin >38 C olması). Bu 3 kriterlerle hastamızda İE olasılığı vardır fakat ileri tetkiklerde kanıtlanması gerekmektedir. İleri tetkik olarak TEE’nin tekrarlanması, kültür tekrarı, F-18 FDG PET/BT veya lökosit işaretli SPECT/BT yapılması, kardiyak BT yapılması, embolik hadiselerin saptanması açısından kranyal MRG, tüm vücut BT veya PET/BT yapılması gibi alternatifler bulunmaktadır. Ileri tetkiklerden bir tanesi pozitif olması durumunda İE tanısı kesinleştirilebilinir.

B) Genel öneriler;

İE tanısında modifiye Duke kriterleri kullanılması önerilmektedir. Modifiye Duke kriterleri açısından olası İE durumunda ileri tetkikler yapılması önerilmektedir. Son ESC kılavuzunda F18-FDG PET/BT veya lökosit işaretli SPECT/BT yapılması, kardiyak BT yapılması, embolik hadiselerin saptanması açısından kranyal MR, tüm vücut BT veya PET/BT yapılması gibi ileri tetkik yöntemleri İE tanısında yardımcı görüntüleme yöntemleri olarak yerlerini almışlardır.

Yardımcı Editör Notu:

2015 yılında yayınlanan ESC infektif endokardit kılavuzunda bu patolojiye ilişkin tanı, tedavi ve işlemlerin bir takım tarafından yapılması gerekliliği belirtilmiştir. Bu takımın oluşturulabilmesi için ise çeşitli kriterler vardır. TTE, TEE, çok kesitli BT, MR ve nükleer görüntüleme dahil olmak üzere tanı yöntemlerine erişmenin mümkün ve kolay olduğu, kardiyak cerrahinin hızlıca uygulanabilmesinin (özellikle komplike vakalarda erken evrede) mümkün olduğu, kalp cerrahının, kardiyoloğun, anestezi uzmanının, enfeksiyon hastalıkları uzmanının ve mikrobiyoloğun mevcut olduğu bir hastane ortamı gerekmektedir. Tanı için belirli major ve minör kriterler kullanılmaktadır. Majör kriterler, infektif endokardit için tipik mikroorganizmalarla kan kültürlerinin pozitif olması ve görüntüleme yöntemleri ile apse, psödoanevrizma, valvüler perforasyon veya vejetasyonun gösterilmesi veya nükleer görüntüleme yöntemleri ile artmış aktivitenin gösterilmesinden oluşur. Minör kriterler ise; ateş, vasküler olaylar (büyük arteriyel emboli, septik pulmoner infarktlar, mikotik anevrizma, intrakranyal hemoraji, konjunktival hemorajiler ve Janeway lezyonları), predispozisyon oluşturan kalp hastalığı veya iv. ilaç kullanımı immün olaylar (glomerulonefrit, Osler nodülleri, Roth lekeleri ve romatoid faktör pozitifliği), infektif endolardit için tipik olmayan kan kültürü pozitifliği varlığıdır. Kesin İE tanısı için patolojik tanının yanısıra klinik kriterler kullanılır; İki majör kriter varlığı veya bir majör ve üç minör kriter veya beş minor kriter varlığı gerekmektedir. Bir major ve bir minör kriter veya üç minor kriter varlığında İE tanısı olasıdır. Epidemiyolojik araştırmalarda hasta takibi sonunda Duke kriterlerinin başarısı değerlendirildiğinde sensivite yaklaşık olarak % 80dir. Ancak bu kriterler intrakardiyak cihaz varlığında daha düşük tanısal doğruluk göstermektedir. Görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler ise, kardiyak tutulumların ve komplikasyonların saptanmasında kolaylık sağlamaktadır. Tüm vücut BT taraması, serebral MR, 18F-FDG PET / CT ve radyo-lökosit SPECT / BT, komplikasyonların ve tanının doğrulanmasında kullanılılabilir. Klinik şüphe yüksek ve aynı zamanda Duke kriterleri tanıyı desteklemiyor ise bu ileri görüntüleme yöntemlerin kullanılması hastaların daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır. Gelecekte bu görütüleme yöntemleri ile ilgili kriterlerin tanı kriterlerine eklenmesi öngörülebilir.

 

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur