Editör: Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Soru: Uz. Dr Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Dr. Özge Çetinarslan
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastada TTE ile mitral inflow E/A oranının > 0.8 olduğu ve vena kava inferiorun dilate olduğu gösterilip, ayrıca mitral medial E’ > 8 cm/sn olduğu gösterilirse tanı konstriktif perikardittir. TTE ile tanı kriterleri karşılanamadığında; EKG, Akciğer grafisi, BT) /Kardiyak MRG ve gereğinde sağ kalp kateterizasyonu ile ek incelemeler yapılarak restriktif KMP ve konstriktif perikardit ayrımı yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Konstriktif perikardit hayati önemi olan perikardiyal hastalıklar sonrasında olabileceği gibi nadiren rekürren perikarditi takiben oluşabilir. Etiyolojide sıklık sırasına göre %42-49 ile idiopatik ya da viral nedenler, %11-37 ile post-kardiyak cerrahi, %9-31 ile post radyasyon tedavi (en sık Hodgkin Lenfoma ve meme ca), %3-7 ile bağ doku hastalıkları, %3-6 ile Tüberküloz ya da pürülan perikardit sonrası dönem ve <%10 ile de malignansi, travma, asbestosis, sarkoidozis gibi hastalıklar yer almaktadır. Restriktif KMP ve konstriktif perikardit ayrımı önemlidir. Tanıda TTE, ön-arka akciğer grafisi, BT ve MRG ve kardiyak kateterizasyon birbirlerini tamamlayıcı olarak kullanılmalıdır.

 

Yöntem

Konstriktif Perikardit

Restriktif Perikardit

FM Kussmaul bulgusu, perikardiyal knock Regurjitan üfürüm, Kussmaul bulgusu olabilir, ilerlemiş vakalarda S3
EKG Düşük voltaj, nonspesifik ST-T değişlikleri, AF Düşük voltaj, psödoinfarkt, QRS süresi genişleyebilir, sol aks, AF
PA AC grafi 1/3 vakada perikardiyal kalsifikasyon Kalsifikasyon olmaz.
TTE -Septal bounce

-Perikardiyal kalınlaşma ve kalsifikasyon

-Solunumla E velositesinde >%25 değişiklik, pulmoner venöz pik D akım velositesinde >%20  değişiklik

-Vp > 45 cm/sn

– Doku dopler: pik e’> 8 cm/sn

-Küçük LV ve geniş atriumlar

-E/A>2, DT kısa

-Mitral inflow akımlarında solunumla anlamlı değişiklik yok

Vp < 45 cm/ sn

-Doku dopler: pik e’< 8 cm/sn

Kardiyak kateterizasyon -‘Dip&plateau’ ya da ‘square root’ bulgusu
-sağ ve sol ventrikül basınçları eşitlenmiş -ventriküler interpendence (sistolik alan indexi >1.1)
->50 mmHg RV sistolik hipertansiyonu

-İstirahatte LVEDP >RVEDP ya da egzersiz ile LVEDP’nın RVEDP’den en az 5 mmHg yüksek olması

BT/KMR ->3-4 mm perikardiyal kalınlık

-BT ile perikardiyal kalsifikasyon

Gerçek  zamanlı  MRG ile ventriküler interpendence

-<0.3 mm(normal) perikardiyal kalınlık

-KMRG ile miyokardiyal tutulum

 

Yardımcı Editör Notu:

Restriktif KMP ile konstriktif perikardit ayrımında detaylı bir anamnez önemlidir. Hastanın özgeçmişinde konstriktif perikardite neden olabilecek hastalık öyküsü (tüberküloz, radyasyon öyküsü, kardiyak cerrahi vs..) araştırılmadır. Yine detaylı bir ekokardiyografik görüntüleme yapılarak mitral içe akımda solunumla meydana gelen belirgin değişikliklerin, TDI incelemede miyokardial tutulum olmadığının gösterilmesi kosntriktif perikardit tanısını güçlendirmektedir. Ön-arka akciğer grafisinde veya BT incelemede artmış perikard kalınlığının varlığı da tanıyı güçlendirir. Nadir durumlarda kalp kataterizasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur

 

Anahtar Kelimeler: