Editör: Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Soru: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
Cevap: Yrd. Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Serkan Ünlü

A) Hastaya özgü öneriler;

Maksimal tolere edilebilen ACE-I, BB ve mineralokortikoid antagonisti kullanılmasına rağmen EF’si %35’in altında olan hasta için, sinus ritminde, LBBB varlığında QRS genişliği 130 msn’nin üzerinde olduğu için CRT implantasyonu en uygun tedavi seçeneği olacaktır.

B) Genel öneriler;

Maksimal tolere edilebilen ACE-I, BB ve mineralokortikoid antagonisti kullanılmasına rağmen EF’si %35’in altında olan hastalarda ilaç tedavisi basamağında ivabradine ve ARNI yer almaktadır. Eğer hasta ACE-I/ARB tolere edebiliyorsa ARNI ile değiştirilmesi önerilmektedir. Sinus ritminde olan, kalp hızı 70/dk’nın üzerinde olan hastaların medikal tedavisine ivabradine eklenebilir

Yardımcı Editör Notu:

Mevcut hasta için öncelikle yapılması gereken hospitalizasyon ve hastanın uygun diüretik tedavi ile kompanzasyonunun sağlanmasıdır. Kompanzasyon sonrası CRT yerleştirilmesi daha sağlıklı ve kolay yapılabilir. Ek olarak; elektriksel bozukluklar, mekanik dissenkroniye neden olarak ventrikülün sistolik fonksiyonlarında bozulma yaratırlar. Mekanik dissenkroni aynı zamanda iskemi, yüklenme koşullarındaki farklılıklardan dolayı da oluşabilir ve bu durumlar hastaların resenkronizasyon terapisine yanıt vermemesine neden olabilirler. CRT tedavisine yanıt vermeyen hastaları en aza indirgemek için kardiyak resenkronizasyon tedavisine cevabı öngören özelliklleri tanımlamak için yoğun çaba harcanmaktadır. Günümüzde halen QRS genişliği, fonksiyonel kapasite ve EF düşüklüğü ana kriterler olarak kullanılmaktadır. Ekokardiyografi ile saptanabilen mekanik dissenkroninin görsel olarak değerlendirilmesinin hasta seçimi için ek bir kriter olabileceği öne sürülmekle beraber, kanıtlar tetmin edici değildir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur