Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Dr.Uğur Aksu
Cevap: Uz.Dr.Serkan Ünlü
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgü öneriler ;

Hastanın EKG’sinde delta dalgası görülmesi pre-eksitasyon varlığını göstermektedir. Klinik değerlendirme öncesinde hastanın anamnezinin düzgün alınması en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Hastanın daha önce herhangi bir SVT atağı yaşayıp yaşamadığının öğrenilmesi kritiktir. Hastanın asemptomatik olup rastlantısal olarak tanı aldığı anlaşılmaktadır. Cerrahiyi geciktirmeyecek şekilde yapısal kalp hastalığı varlığını saptamak amacıyla TTE yapılması önerilir. Operasyon kardiyak açıdan düşük risklidir. Semptomu olmayan, EKG’sinde delta dalgası saptanan hasta cerrahiye ameliyathanede defibrilatörün hazır halde bulunması gerekliliği vurgulanarak, ek işlem yapılmadan verilebilir. Pre-eksitasyon sendromlarının ilk kliniklerinin VF olarak ortaya çıkma ihtimali oldukça düşüktür. Anestezi sırasında laringoskop ile trakeal entübasyon yerine laringeal-maske havayolu ekipmanın ve nitrözoksit gibi sempatik sistem uyarısı gerçekleştirmeyen bir ajanın kullanılması önerilebilir. Hastanın semptomatik olması ve cerrahi planı yapılması durumunda öncelikle yapısal kalp hastalıklarının varlığının araştırılması amacıyla ekokardiyografi yapılır. Sonrasında EPS planlanabilir ve aksesuar yol ablasyonu gerçekleştirilebilir. Bu işlem sonrasında hasta takip eden gün içerisinde operasyona yine kardiyak açıdan düşük risk ile verilebilir. İşlem sırasında ve sonrasında ek medikasyona gerek yoktur.

B) Genel Öneriler;

Wolf-Parkinson White paterninde EKG’ye sahip kişilerin bazıları hayat boyu asemptomatik kalabilir. WPW paterninde EKG’si olan bu kişilerde en önemli basamağı anamnez oluşturmaktadır. Çarpıntı hissi, senkop, dispne, baş dönmesi, göz kararması sorgulamaları yapılmalıdır. Hastanın WPW sendromu olup olmadığı dikkatli olarak değerlendirilmelidir. WPW sendromu olan kişilerde operasyon öncesi mümkünse katater ablasyon ile küratif işlem yapılması sonrasında cerrahinin gerçekleştirilmesi önerilmelidir.
Katater ablasyon mümkün değilse, anestezi sırasında sempatik sistem uyarısı ile asemptomatik hastalar semptomatik hale gelebilir. Bu nedenle işlem öncesinde ve işlem sırasında sempatik sistem aktivasyonu yapacak, histamin salınımına neden olacak müdahaleler yapılmamalıdır. Laringoskop kullanılmamalı, trakeal entübasyon yerine laringeal maske havayolu araçları kullanılmalıdır. Depolarizan olmayan kas gevşetici ajanların kullanılması, ve iletim sistemine etki göstermeyen anestezik ajanların kullanılması önerilmelidir.
Sempatik sistem uyarımının engellenmesi kadar parasempatik sistem, sempatik sistem dengesinin korunması önemlidir. Parasempatik sistem uyarısının artması durumunda AV düğüm baskılanacağı için iletim aksesuar yola yönlenecektir. Rejyonel anestezi durumunda epinefrin kullanımı kısıtlanmalıdır. Vazopressör ihtiyacı varsa fenilefrin tercih edilen ajan olmalıdır. Stres altında sakinleşemeyen ve hiperventilasyonu olan kişilerde anksiyolitikler kullanılabilir. İşlem süresince monitörizasyon yapılmalı, defibrilatör hazır bekletilmelidir.

Yardımcı Editör Notu :
Bu hastanın operasyondan sonra aritmik riskin değerlendirilmesi ve ileri tetkik amacıyla elektrofizyoloğa yönlendirilmesinde fayda vardır

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok