Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru: Uz. Dr. Fatih Kahraman/ Uz. Dr. Bahar Dalkılıç
Cevap: Uz. Dr. Alper Karakuş
Yardımcı Editör: Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Hastaya kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahisi ve hematoloji branşlarıyla beraber multidisipliner yaklaşım gerekmektedir Hastada AKS sonrası DES implantasyonu nedeniyle 1 yıl süreyle İATT endikasyonu vardır. Ancak gelişen intrakranial kanama (İKK) nedeniyle İATT sonlandırılmalıdır. Yakın nörolojik izlem altında eğer hematomda ilerleme gelişmediyse ve cerrahi girişim düşünülmüyorsa aspirin monoterapisi kardiyak olay riskini azaltmak için en kısa sürede başlanmalıdır. P2Y12 tedavisinin devamı hastanın kanama ve kardiyak olay riskine göre ortak kararla belirlenmelidir. Hematomda büyüme ve cerrahi girişim gerekmesi durumunda trombosit infüzyonu düşünülebilir.

B) Genel öneriler;

PLATO çalışmasında İKK, tikagrelor ile % 0.34, klopidogrel ile % 0.19 oranında saptanmıştır. Benzer şekilde, TRILOGY ACS çalışmasında prasugrel ile tedavi edilen hastaların % 0.3 ünde, klopidogrel ile tedavi edilen hastaların ise % 0.4 ünde İKK gelişmiştir. İATT sırasında İKK gelişen hastaların yönetiminde ilk yaklaşım antiagregan ajanların kesilmesidir. İKK gelişen hastaların 1/3’ ünde entübasyon gerekeceğinden ve hematom boyutunda artış olabileceğinden hastanın yakın nörolojik izlem ve cerrahi girişim yapılabilecek bir merkeze transferi sağlanmalıdır. İATT’ye ara verilmesi nedeniyle yakın kardiyolojik izlem de gerekmektedir. Hematom boyutunda ilerleme olan ve daha önce antiplatelet tedavi alan hastalarda trombosit infüzyonu düşünülebilir. İKK sonrası İATT’nin tekrar başlama zamanına yönelik net veriler bulunmamaktadır. Optimal İATT süresinin belirlenmesinde AKS ile başvuru, implante edilen stent tipi (BMS-DES), göz önünde bulundurulmalıdır. Hematom boyutunda ilerleme olmayan hastalarda multidisipliner yaklaşımla en kısa sürede aspirin monoterapisi başlanmalıdır. Optimal İATT (AKS>1 yıl, BMS >1ay, DES >1 yıl) süresini tamamlayan hastalarda aspirin monoterapisi ile devam edilmelidir. İATT erken sonlandırılan hastalarda ise P2Y12 tedavisinin devamına kar-zarar oranına göre karar verilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

AKS nedeniyle PKG yapılan hastalarda stent tipinden bağımsız olarak 12 ay boyunca İATT önerilmektedir. İATT altında iken İKK geçiren hastamızda akut dönemde klopidogrel kesilmeli ancak akut stent trombozu riski nedeniyle ASA kesilmemelidir. Takibinde klinik ve radyolojik kötüleşme olmayan hastalarda stent trombozu/kanama riski yeniden değerlendirilerek klopidogrel tedavisi de yeniden başlanabilir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur